התפתחויות הכלכליות העיקריות ינואר עד ספטמבר 1962

היטלי יבוא וסובסידיות היצוא בישראל בשנים 1955 עד 1961

דין וחשבון על עליית אמצעי התשלום בתקופה שבין ה-31 בדצמבר 1961 עד 30 ביוני 1962

לוחות סטטיסטיים