דף השער

אמידת הרכוש של הציבור והתפתחותו בשנים 1970 עד 1982 - מחבר: דני יריב

השפעת הרכוש והרכבו על הצריכה הפרטית בישראל - מחברים: דוד אלקיים ודני יריב

התפתחות רמת ההשכלה של היהודים שבאוכלוסייה ובכוח העבודה בישראל מ1950 עד 1980 - מחבר: שמואל אמיר

אינדיקטורים כלכליים במשק הישראלי - מחבר: יעקב פישר

תמציות מאמרים של חברי מחלקת המחקר בבנק ישראל שנתפרסמו בחוץ לארץ