​סקר החברות הרבעוני של בנק ישראל מקדים במספר חודשים את פרסומם של המדדים הכלכליים הרשמיים, כגון מדד הייצור התעשייתי, המתפרסמים בפיגור. בדקנו אם תשובותיהן של החברות לסקר מכילות מידע בעל ערך, התורם לניכוים של מדדים אלו.
בעבודה זו הוכח, כי האומדים המתבססים על תשובות החברות שבענף התעשייה משמשים אינדיקטורים טובים למספר משתנים כלכליים, ובפרט למדד הייצור התעשייתי. מכאן שהסקר, למרות ליקוייו, הוא כלי יעיל להפקת מידע בעל ערך על משתנים שנתוניהם מתפרסמים בפיגור מידע המקדים בחודשיים לפחות את המדדים המוחשים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לעומת זאת נמצא, כי אין להשתמש בנתוני הסקר לחיזוי התפתחויות עתידיות, שכן בתשובות החברות על שאלת החיזוי אין כל תוספת מידע על המצוי בתשובותיהן הנסבות על הרביע הנסקר. (ממצא זה הניע את עורכי הסקר לבטל את
שאלת החיזוי בשנת 1991).

 

למאמר המלא