​העבודה בוחנת את הגורמים המשפיעים על עלות העבודה בתעשייה. כדי להפריד בין הגורמים המשפיעים על עלות העבודה דרך השפעתם על התוצר לאלו המשפיעים דרך אפיקים אחרים למשל גורמים מוסדיים הקשורים למבנה השוק (ומשפיעים על כוחות המיקוח ומהלכו), תיארנו את תהליך קביעתה של עלות העבודה כתהליך דו שלבי: בשלב הראשון אמדנו פונקציית ייצור, וממנה גזרנו אומדן לערך התוצר השולי. אומדן זה שימש, בשלב השני, אחד מן המשתנים המסבירים בפונקציית עלות העבודה, יחד עם משתנים המאפיינים את תכונות כוח העבודה ומשתנים מוסדיים המייצגים את מבנה השוק. דרך אמידה זו איפשרה להפריד בין המשתנים המשפיעים דרך פונקציית הייצור לאלה המשפיעים דרך מנגנון המיקוח או בשתי הדרכים. השנה הנחקרת היא 1982 , והנתונים הם לענפי משנה מקובצים.
נמצא, כי כמויות גורמי הייצור משפיעות על עלות העבודה דרך השפעתן על התוצר השולי. הגיל ; ההשכלה משפיעה על התוצר השולי, אולם מקנה פרמיית שכר שמעבר להשפעה זו הממוצע לעובד בענף אינו משפיע על התוצר השולי, אך יש לו השפעה שלילית על השכר, ואילו הוותק במפעל משפיע לחיוב על השכר, ואינו משפיע על התוצר השולי. כמו כן נמצאה השפעה חיובית לריכוזיות הענף (המשתנה המצביע על כוח מונופוליסטי). אחוז הנשים בענף אינו משפיע על התוצר השולי, אולם יש לו השפעה שלילית על עלות העבודה תוצאה המרמזת כי ההבדל בשכר נובע אולי מאפליה.
נוסף על כך קיבלנו בפונקציית הייצור מקדם שלילי (אם כי קטן מאוד) למשתנה המייצג השתייכות לסקטור הפרטי, ובפונקציית עלות העבודה מקדם חיובי למשתנה המייצג השתייכות לסקטור הציבורי.

 

למאמר המלא