תקציר​

בהערכת התועלת שמפיקה יחידה כלכלית מהחזקתו של נכס, מקובל לבחון, בעקבות עבודותיהם של טובין ומרקוביץ, את תוחלת התשואה וסטיית התקן שלה לדעתנו טמונה בגישה זו בעייתיות רצינית, בשל אי הוודאות באשר לרמת המחירים הצפויה. בהערה זו ננסה להציע פתרון לבעיה: חישוב התשואה והסיכון על פי כוח הקנייה הריאלי של כל נכס, ולא על פי ערכם הנומינלי את טיעוננו נציג בסעיף 2, ולאחר מכן יידונו, בסעיף 3, שני מודדי סיכון אפשריים. בסעיף 4 הבאנו לדוגמה את יישום מסקנותינו לפי נתוני השנים 1972 עד 1977 . הוצגו התשואה וסטיית התקן, כפי שחושבו על פי השערים הנומינליים והריאליים, לשלושה נכסים: איגרות חוב צמודות למדד בלבד, מילוות הברירה, וסך כל המניות הרגילות. כן מוצגת סטיית התקן של כוח הקנייה של אמצעי התשלום. בסיום מובא דיון בנתוני התשואה וסטיית התקן של ניירות ערך שונים ושל תעודות קרנות הנאמנות ל1977, כפי שחושבו על פי ערכם הריאלי.

למאמר המלא כקובץ PDF