תקציר:

מידת הקשיחות של המחירים היא משתנה חשוב במודלים מקרו-כלכליים, בפרט באלו המשמשים כדי לבחון את השפעתה של המדיניות המוניטרית. מחקר זה בוחן כיצד נקבעים המחירים בישראל, וזאת באמצעות מסד נתונים רחב היקף: הוא מכיל יותר מ-3 מיליוני תצפיות שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אספה כדי לחשב את מדד המחירים לצרכן. המחקר מעלה שמשך הזמן הממוצע בין שינויי מחירים נע בין 9 ל-11 חודשים, ומשך הזמן החציוני נע בין 7 ל-9 חודשים, בהתאם לשיטת החישוב. עוד הוא מעלה כי בתדירותה של התאמת המחירים קיימת הטרוגניות ניכרת הן בתוך קבוצות צריכה שונות והן ביניהן. אנו מוצאים שסביבת האינפלציה, סוג החנות ועונתיות משפיעים על קביעת המחירים. שינויים בשיעור המע"מ מקצרים את משך הזמן שחולף בין עדכוני מחירים, אך הם משפיעים על גודל השינוי רק בקבוצות המחירים הגמישים ביותר.

מבדיקותינו עולה כי גודלו הממוצע של שינוי מחיר עומד על עלייה של 3.5%. הוזלות מחירים מהוות כשליש משינויי המחירים וגודלן הממוצע עומד על כ-11%, בדומה לגודלן הממוצע של ההתייקרויות.

למחקר המלא כקובץ PDF​​​​​