מבוא ועיקר הממצאים:
ברוב הניסיונות להסביר את האצת האינפלציה בעשור האחרון, בארץ ובעולם, מובאת בחשבון השפעתם של גורמים מוניטריים על תהליך זה. ואכן, עדויות אמפיריות שונות מראות, שמשתנים מוניטריים ממלאים תפקיד מכריע בהסבר התהליך האינפלציוני.
ההתפתחויות שחלו בשנים האחרונות בישראל בתחום המוניטרי (בחלקן כתוצאה מן הליברליזציה במטבע חוץ) ובתחום האינפלציה (האצתה לרמה של 3 ספרות) יוצרות שדה מתאים מאין כמוהו למחקר של קשרי הגומלין שבין משתנים
מוניטריים לבין שיעור האינפלציה 

למאמר המלא:surv55_2.pdf