תקציר​

סקירה זו נועדה לעדכן את המחקר על מבנה החיסוי בישראל ב1965 ו1968, לשנים 1972-1974 , ולבחון את השינויים שחלו בין תקופות אלו. המחקר לשנים 1965 ו1968 ועדכונו בסקירה זו עוסקים בחיסוי הניתן לתחליפי יבוא לעומת סחורות יצוא, ובחיסוי היחסי הניתן לענפים השונים בתוך כל אחד משני סקטורים אלה. הדבר נעשה באמצעות מדדי חיסוי נומינליים ואפקטיביים. מדדי חיסוי נומינליים מודדים את ההפרשים, שבין המחירים המקומיים לעולמיים, של תפוקות, המיוצרות בארץ. מדדי חיסוי אפקטיביים אומדים את החיסוי, הייתן לערך המוסף, הנובע מייצור תפוקה נתונה. מדדים אלה משקפים גישה חדשה לתאוריית המכסים, שגובשה בשנות החמישים ובראשית שנות השישים 2. בניגוד לתאוריה המסורתית, שהניחה קיומם של מוצרים מוגמרים בלבד, מתחשבת גישה זו בקיומם של מוצרי ביניים ובאמצעי החיסוי המוענקים להם. במודל זה, מושפעות התשואות להון ולעבודה מייצור תפוקה כלשהי הן מה חיסוי הנומינלי, הניתן לתפוקה, והן מהחיסוי למוצרי הביניים. שיעורי חיסוי אלה מאפשרים לאמוד את התשואות להון ולעבודה בכל ענף אילו הוסרו כל המכסים על תפוקות ועל תשומות (ערך מוסף במחירים עולמיים).

למאמר המלא כקובץ PDF