מבוא
התקציב הלאומי לשנת 1981 כולל סיכום ראשון של ההתפתחויות במשק בשנת 1980 , עיקרי
. מדיניות כלכלית לשנת 1981 ותחזית של ההתפתחויות העיקריות הצפויות בשנת 1981
סיכום ההתפתחויות בשנת 1980 מתבסס על נתונים ואומדנים ארעיים, אשר מקורם הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה, משרד האוצר ובנק ישראל.
מן הראוי לחזור ולהדגיש את ארעיותם של הנתונים והאומדנים. תיקונים, שיחולו באומדנים
. לגבי 1980 , עשויים לחייב שינויים בתחזית ל1981
יש לציין, שהניסיון לתאר את ההתפתחויות הכלכליות לשנת 1981 כרוך בקשיים מיוחדים. טווח
לכן גדלה מדת אי;
ההפעלה של אמצעי המדיניות עד מועד הבחירות הוא מחצית השנה בלבד
הוודאות בחיזוי רצף האמצעים במשך כל השנה ובחיזוי תגובת הציבור לצעדים שנוקטת
הממשלה.
התחזית מתבססת על תקציב המדינה כמסגרת תכנוניה

 

למאמר המלא:surv53_5.pdf