הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

החוקרים שלנו

קונסטנטין קוסנקו

קונסטנטין קוסנקו

ראש תחום, ד"רחוקר בכיר, אגף פיננסי - תחום מדיניות מקרו יציבותית

השכלה

נסיון מקצועי

תחומי עניין

שוק ההון; ממשל תאגידי; מימון הפירמה; בנקאות ותיווך פיננסי; כלכלת אינפורמציה; יציבות פיננסית מבנה שווקים והגבלים עסקיים

תוצרים נוספים

כתיבת תזכירים, דו"ח יציבות פיננסית, דו"ח אינפלציה, סקירת התפתחויות, פרקים בדוח בנק ישראל בנושא שוק הנדל"ן ושוק ההון, ניירות עמדה, תיבות, תחזיות ומחקריים יישומים, פרוטוקולים של דיוני הועדה המוניטרית ופרקים בתכנון החודשי;בנוסף לייעוץ, הובלה וניהול צוותי עבודה ופרויקטים בתחומים הבאיםריכוזיות משקית ותחרותיות, ממשל תאגידי (מבנה הבעלות וריכוזיות השליטה במשק), מימון הפירמה וניהול סיכונים, יציבות, כשלים פיננסים, שוק ההון ומערכת הבנקאות – מבנה, רמת התחרותיות והיציבות; קבוצות פיננסיות, אנליזה פיננסית, הון סיכון, יציבות פיננסית/ משקית וסיכון מערכתי, כלים ומודלים לניטור הסיכונים, big data

 

ועדות

2023-2024  - חבר צוות לקידום חוק האיגוח בישראל,  בין משרדי

2022-2021  - חבר צוות משנה, ועדה לבחינה של מבנה הפיקוח במערכת הפיננסית בישראל ( "ועדת בלינקוב"), וועדה בין משרדית

2022-2020 -  יועץ\מלווה למפקח על הבנקים ולצוות לבחינת יישום פרק ד' של חוק הריכוזיות, צוות בין משרדי

2016 -   חבר צוות לבחינה של הגברת התחרותיות בשירותים בנקאיים ופיננסיים, בנק ישראל

2013 -   חבר צוות לבחינת הסדרי חוב בישראל, בנק ישראל

2012 -  ועדת התחרותיות בבנקים – יועץ מטעם חטיבת המחקר לפיקוח על הבנקים ולמשרד האוצר.

2013-2010 - ועדה לבחינת רמת התחרותיות במשק ("ועדת הריכוזיות") – מומחה/יועץ למשנה לנגיד בנק ישראל (חברת הועדה), לנגיד בנק ישראל ולחברי הועדה. יוזם הנושא בשיח הציבורי ומחבר דו"ח סופי של הועדה.

 

חיפוש חוקרים

חיפוש חוקרים