הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תכנית אסדרה שנתית של חטיבת הפיקוח על הבנקים

אחד מתפקידי בנק ישראל, כפי שהוגדרו בחוק בנק ישראל, הוא לקיים את הפיקוח והאסדרה של מערכת הבנקאות. החטיבה האמונה על יישום תפקיד זה היא הפיקוח על הבנקים ובמסגרת מימוש תפקיד זה, מגבש הפיקוח על הבנקים אסדרה בתחומים שונים.

תהליכי האסדרה כוללים מגוון רחב של פעילויות אסדרה, החל מייזום אסדרה חדשה, עדכון אסדרה קיימת, ליווי תהליכי חקיקה, וכלה במתן הבהרות ופרשנויות מקצועיות לאסדרה קיימת. בנוסף מפרסם הפיקוח על הבנקים מסמכי מדיניות בנוגע למתן היתרים ורישיונות עבור הגופים המפוקחים. תהליכי האסדרה הם תהליכים משמעותיים ולעיתים ארוכים, הכרוכים, בין השאר, בהתייעצות עם הגופים המפוקחים, הציבור ובעלי עניין נוספים.

אסדרה בתחום היציבותי

האסדרה בתחומים המפורטים להלן נקבעת ככלל על בסיס תקינה בינלאומית מקובלת (לדוגמה, ועדת באזל לפיקוח על בנקים[1] או המלצות ארגון ה-([2]FATF  וכללים שנקבעו במדינות מפותחות עם שווקים משמעותיים, תוך ביצוע התאמות נדרשות לחקיקה המקומית ולמערכת הבנקאית המקומית. במקרים מסוימים האסדרה מתבצעת באופן מדורג (פרופורציונאלי), תוך התחשבות בסוגי הגופים המפוקחים השונים (לדוגמה, בנקים חשובים מערכתית, בנקים חדשים, סולקים).

הסמכות לאסדרה בתחומים המפורטים להלן מקורה בפקודת הבנקאות, 1941 (סעיף 5 (ג1)), ובחקיקה בנושא איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור.

 1. אסדרה בתחומי יציבות

אסדרה בתחומי הסיכונים הפיננסיים השונים שנועדה להבטיח את יציבות הגופים המפוקחים. תחומי הסיכונים הפיננסיים כוללים:

 • תחום יחסי ההון והמינוף
 • סיכוני אשראי
 • סיכוני שוק, ריבית ונזילות
 • סיכונים תפעוליים (לרבות סיכונים משפטיים) וסיכוני מוניטין
 • סיכוני מודלים
 1. אסדרה של הניהול התקין והבקרה בתאגידים המפוקחים

אסדרה של תחומי ממשל תאגידי, פונקציות ניהול סיכונים, בקרה וביקורת מהווה רובד נוסף בהבטחת יציבותם של הגופים המפוקחים.

 1. תחום הציות, איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור

תחום זה כולל פעילות אסדרה בתחום הציות באופן כללי ובתחום איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור בפרט. האסדרה בתחום זו נועדה להבטיח ציות נאות לחקיקה ועמידה בסטנדרטים  בינלאומיים מקובלים בתחום במטרה להפחית את החשיפה לסיכונים של הלבנת הון ומימון טרור, לסיכונים משפטיים ולסיכוני מוניטין של התאגידים הבנקאיים, לצד הבטחת הכלה פיננסית וקידום חדשנות במגזר הבנקאי. 

 1. אסדרה בתחום סיכונים סביבתיים

תחום זה הינו תחום מתפתח בעולם והאסדרה בנושא תבחן ותעקוב אחר הצורך בעדכון האסדרה לאור הניסיון שייצבר.

 1. אסדרה של תחומי פעילות הגופים המפוקחים

במסגרת תחום זה ובכפוף לחוקי הבנקאות, מתבצעת אסדרה הנוגעת לתחומי הפעילות המותרים לגופים המפוקחים, אסדרה של פעילות תאגידים בנקאיים בתחומי שוק ההון ובתחומים ספציפיים נוספים.

מדיניות בתחום הרישוי

פעילות הרישוי עוסקת בבקשות המצריכות, על פי חוק, רישוי מנגיד בנק ישראל או מהמפקח על הבנקים. פעילות הרישוי כוללת, בין היתר, בדיקת בעלי שליטה בתאגידים בנקאיים ובסולקים או בעלי מניות המבקשים להחזיק בהם אמצעי שליטה, בחינת התאמה וכשירות לתפקיד של נושאי משרה בתאגידים בנקאיים ובסולקים (fit & proper), בחינת מתן רישיונות בנק, היתרים לפתיחת סניפים ופעילות של בנקים זרים בישראל.

הסמכות לאסדרה בתחומים אלו מקורה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 ובפקודת הבנקאות, 1941.

אסדרה בתחום הצרכני

הפיקוח על הבנקים מגבש מדיניות בתחומי הצרכנות הבנקאית וקובע ומעדכן את  ההוראות הצרכניות החלות על התאגידים הבנקאיים, מתוך מטרה ליצור נורמות של הוגנות ושקיפות במערכת היחסים שבין הבנק לבין הלקוח, כדי להגן על הצרכן הבנקאי בניהול ענייניו הבנקאיים. במסגרת זו צפוי הפיקוח על הבנקים  לפרסם הנחיות צרכניות שונות למערכת הבנקאית.

הסמכות לאסדרה בתחומים אלו מקורה בפקודת הבנקאות, 1941 (סעיף 5 (ג1)).

אסדרה בתחום הטכנולוגיה אבטחת מידע וסייבר

סיכוני טכנולוגיית המידע ובכללם סיכוני אבטחת מידע וסייבר עלולים להוות סיכון יציבותי משמעותי לתאגיד הבנקאי, ולסכן את המשך קיומו. הפיקוח על הבנקים פועל לקידום אסדרה יציבותית של הפעילות הבנקאית בתחום סיכוני טכנולוגיה, אבטחת מידע והגנת הסייבר באמצעות גיבוש ועדכון הוראות הניהול הבנקאי התקין בתחום, ומתן פרשנות מקצועית להוראות אלה. האסדרה נועדה מחד לקבוע את העקרונות לניהול סיכונים נאות בתחום, ומאידך לאפשר לתאגידים הבנקאיים, ככל הניתן, לאמץ טכנולוגיות חדשות, בין היתר, במטרה לשפר ולייעל את השירות ללקוח ולהגביר את התחרות מול התאגידים הבנקאיים האחרים ומול גורמים שמחוץ למערכת הבנקאית. הסמכות לאסדרה בתחומים אלו מקורה מכוח פקודת הבנקאות, 1941 (סעיף 5 (ג1)), ובמקרים מסוימים גם מכוח צו איסור הלבנת הון.

על מנת לממש מטרות אלו נוקט הפיקוח על הבנקים, בין היתר, בצעדים הבאים:

 • בחינה שוטפת של הוראות רגולציה בינלאומיות בנושאי טכנולוגיה, אבטחת מידע והגנת הסייבר.
 • כתיבת אסדרה בהתאם לחקיקה המתפתחת או בהתאם להמלצות המתקבלות ממשרדי הממשלה השונים.
 • מתן מענה שוטף לפניות התאגידים הבנקאים המפוקחים בנושאי הרגולציה.
 • מתן היתרי פעילות לתאגידים הבנקאיים במגוון תחומים הדורשים בחינה מעמיקה מצד הרגולטור (לדוגמא, מתן היתרים בנושא טכנולוגיה לזיהוי ואימות חזותיים מרחוק).

מצ"ב קישור לתכנית האסדרה שנתית של הפיקוח על הבנקים

יצוין כי אסדרה היא עבודה רב שנתית, דינמית ותלויה במשתנים רבים, לכן ישנם מקרים בהם האסדרה לא תסתיים במהלך השנה אבל הטיפול בה יקודם במהלך שנה זו.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 21/02/2024