הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

העקרונות הבינלאומיים לתשתיות שוק פיננסי

תשתיות השוק הפיננסי, וביניהן מערכות התשלומים והסליקה, ממלאות תפקיד קריטי במערכת הפיננסית ובכלכלה בכללותה. תשתיות שוק פיננסי בטוחות ויעילות תורמות אמנם לשימורן ולטיפוחן של היציבות הפיננסית והצמיחה הכלכלית, אך הן גם מהוות מקור לסיכון. אם תשתיות השוק הפיננסי אינן מנוהלות כהלכה, הן עלולות להוות מקור לזעזועים פיננסיים, כמו שיבושי נזילות והפסדי אשראי, או להוות ערוץ גדול שדרכו יתפשטו זעזועים אלה לכל השווקים הפיננסיים – המקומיים והבינלאומיים. ההכרה בעוצמתם ובהיקפם של הסיכונים הכרוכים בסליקה הניעה את הוועדה למערכות תשלומים וסליקה (CPSS) והוועדה הטכנית של הארגון הבינלאומי של הרשויות לניירות ערך (IOSCO) לקבוע במהלך השנים תקנים בינלאומיים לניהול סיכונים למערכות תשלומים בעלות חשיבות מערכתית, למערכות להפקדת ניירות ערך, למערכות לסליקת ניירות ערך ולצדדים נגדיים מרכזיים.

באפריל 2012 פרסמו ה-CPSS והוועדה למערכות תשלומים וסליקה של (CPSS-IOSCO) דוח המציג את העקרונות לפיקוח על התשתיות הפועלות בשוק הפיננסי (להלן: "עקרונות ה-PFMI") . הדוח כולל סדרה מקיפה של 24 עקרונות העקרונות הקבועים בו מחליפים את עשרת עקרונות הליבה (Core Principles) של ה-BIS. ואלו נועדו לחול על כל הגופים המהווים את תשתית השוק הפיננסי –  מערכות תשלומים וסליקה (Payment Systems), מערכות לניהול בטוחות Central Securities Depositories)), מערכות לסליקת ניירות ערך (Securities Settlement Systems), מערכות צד נגדי מרכזי (Central Counterparties) ומערכות מסחר (Trade Repositories). בנוסף, הדוח מכיל חמישה תחומי אחריות של בנקים מרכזיים נוספים בשוק. במסגרת תחומי אחריות אלה, הבנקים המרכזיים נדרשים, בין היתר, לאמץ את העקרונות לתשתיות השוק הפיננסי של CPSS-IOSCO וליישם אותם בעקביות.

בדצמבר 2012 פרסמו ה-CPSS-IOSCO מסמך המציג את מסגרת הגילוי לתשתיות השוק הפיננסי ואת המתודולוגיה להערכת עמידתן של תשתיות השוק הפיננסי בעקרונות ("מסגרת הגילוי") ועמידתן של רשויות בתחומי אחריותן ("מתודולוגיית הערכה")- Disclosure Framework and Assessment Methodology")") (להלן: " מסגרת הגילוי ומתודולוגית ההערכה"). מסגרת הגילוי מורה על הצורה ועל התוכן של הגילוי המתבקש מתשתיות השוק הפיננסי. מתודולוגיית ההערכה מספקת הנחיות למעריכים כיצד להעריך את העמידה ב-24 העקרונות ובחמישה תחומי האחריות המפורטים בעקרונות לתשתיות השוק הפיננסי. מסמך המתודולוגיה משמש כבסיס להערכת עמידתן של המערכות המפוקחות ב-24 העקרונות.

ב-20 בנובמבר 2014, במטרה להבטיח את היעילות והיציבות של מערכות התשלומים בישראל הכריז בנק ישראל על אימוץ העקרונות שפורסמו על ידי CPSS-IOSCO  והחלתן על מערכות התשלומים אשר הוכרזו כמערכות מבוקרות. מהלך זה בוצע בתיאום עם הרגולטורים השונים. כמו כן, רשות ניירות ערך החליטה להחיל את העקרונות החדשים על מסלקות הבורסה כדי לוודא את יציבותן ויעילותן, מתוקף תפקידה לפקח עליהן, על פי חוק ניירות ערך. אימוץ זה כולל גם את אימוץ של תחומי האחריות של בנקים מרכזיים.

עקרונות לשתיות השוק הפיננסי

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 19/02/2024