הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תנאי גישה ודרישות חיבור למערכות התשלומים

תנאי הגישה למערכות התשלומים המבוקרות נקבעות על ידי הפיקוח על מערכות תשלומים והם מהווים תנאי סף להשתתפות במערכות התשלומים. תנאי הגישה מביאים בחשבון את סוג הפעילות של הגוף ואת סוג ההשתתפות של הגוף במערכת התשלומים.

בהתאם לעקרונות ה-PFMI, תנאי הגישה צריכים להיות אובייקטיביים ושקופים ולאפשר גישה הוגנת ופתוחה למערכת התשלומים, תוך שמירה על יציבות המערכת וצמצום החשיפה לסיכון למערכת ולמשתתפיה. לאור האמור, בחודש יולי 2016 פרסם הפיקוח על מערכות תשלומים וסליקה בבנק ישראל את תנאי הגישה למערכות התשלומים המבוקרות. בהקשר זה יצוין כי לאחרונה, בנק ישראל אישר את הגישה לאגודות פיקדון ואשראי ולנותני שירות בנכס פיננסי, שמפוקחים על ידי רשות שוק ההון, בתנאי שאותם גופים עומדים בדרישות נוספות מעבר לתנאי הרישיון.

 

דרישות החיבור למערכות התשלומים המבוקרות נקבעות על ידי מפעיל המערכת, והן כוללות את הדרישות הטכנולוגיות, התפעוליות והעסקיות להשתתפות במערכת. דרישות אלו מהוות חלק בלתי נפרד מכללי המערכות השונות.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/01/2024