הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תקנות וצווי מערכות תשלומים

ב-14 במאי 2009 פורסמו תקנות מערכות תשלומים (הודעה על מתן צו פירוק), התשס"ט-2009

הודעה על צו הפירוק לנגיד בנק ישראל ולמפקח על הבנקים

"יראו הודעה של המפרק לפי סעיף 15 לחוק כאילו נמסרה לבנק ישראל, רק אם נמסרה ללשכת נגיד בנק ישראל וללשכת המפקח על הבנקים בבנק ישראל, מיד עם הינתן צו הפירוק, במסירה ידנית או בפקסימילה, ובלבד שאם נמסרה ההודעה בפקסימילה, המפרק הודיע לגורמים האמורים, בטלפון, עם משלוח ההודעה, כי ההודעה נשלחה אליהם בפקסימילה וערך תרשומת של השיחה."

 

התקנות פורסמו בק"ת תשס"ט מס' 6778 מיום 14.5.2009 עמ' 922

להורדת קובץ תקנות מערכות התשלומים

 

ב-15 ליוני 2011 פורסם צו מערכות תשלומים (שיעורי הפחת מרביים של סכומי העיצום הכספי), התשע"א-2011.

הצו קובע תנאים בהם רשאי הנגיד להפחית למפעיל מערכת התשלומים מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה.

הצו פורסם בק"ת 7004, התשע"א (15.06.2011), עמ' 1036.

להורדת צו מערכות תשלומים (שיעורי הפחתה מרביים של סכומי העיצום הכספי)

 

ב-16 במאי 2022 פורסם צו בנק ישראל (גוף פיננסי), התשפ"ב-2022.

הצו מגדיר מפעיל של מערכת מבוקרת, בפעילותו כמפעיל מערכת כאמור כגוף פיננסי.

מפעיל ומערכת מבוקרות כהגדרתם בחוק מערכות תשלומים, התשס"ח 2008

הצו פורסם בק"ת 10164, התשפ"ב מיום 18.05.2022, עמ' 2912

להורדת צו בנק ישראל (גוף פיננסי)

 

נוסח התקנות והצווים המעודכן ביותר נמצא באתר הרשומות במשרד המשפטים

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/01/2024