הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אימות חשבונות בנק מחוץ לישראל עמם מתקשר הבנק

מספר: 14-23
תאריך פרסום: 18/06/2023
תאריך עדכון: 20/06/2023

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם חברת NSKNOX לצורך אימות חשבונות בנק מחוץ לישראל עמם מתקשר הבנק. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 06 ביולי 2023 בשעה 12:00.

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 06/07/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/06/2023