הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

אספקת קווי תקשורת ושירותי תשתית בגינם

מספר: 21-22
תאריך פרסום: 07/12/2022
תאריך עדכון: 20/12/2022

שם הספק: בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך אספקת קווי תקשורת ושירותי תשתית בגינם. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 27 בדצמבר 2022 בשעה 12:00 תקופת ההתקשרות: 30.06.2023

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 27/12/2022
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/12/2022