הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הסכם Premier וייעוץ

מספר: 03-22
תאריך פרסום: 06/02/2022
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך רכישת שירותי ייעוץ ותמיכה במסגרת הסכם Premier. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 24 בפברואר 2022 בשעה 12:00​

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 06/02/2022