הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

התקשרות עם זוכת מכרז מרכזי מספר 09-2021 לצורך אספקת שירותי גניזה למשרדי ממשלה ויחידות הסמך בהתאם תקנה 38(ב) המפנה לתקנה 34(8)

ועדת המכרזים אישרה התקשרות עם החברה שתזכה במכרז המרכזי של החשכ"ל לאספקת שירותי גניזה בנתאים זהים לאלו של מכרז חשכ"ל

היקף התקשרות: בהתאם לתעריפי חשכ"ל

תקופת התקשרות: כל עוד מכרז חשכ"ל בתוקף
מספר: H1132
תאריך פרסום: 30/01/2023
תאריך עדכון: 30/01/2023

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 31/03/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/01/2023