הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מינוי לסדרת פרסומים של National Bureau of Economic Research (להלן: NBER)

מספר: 11-22
תאריך פרסום: 11/04/2022
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך מינוי לסדרת פרסומים של National Bureau of Economic Research (להלן: NBER) הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק חוץ שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 09 במאי 2022 בשעה 12:00​

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 11/04/2022