הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

קבלת נתוני גילוי נאות מהבורסה לניירות ערך ת"א, במסגרת מסחר בשוק השקלי, שירותי רישום סדרות מק"מ חדשות בבורסה לניירות ערך בת"א וקבלת נתוני מסחר, במסגרת מסחר בשוק השקלי

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך קבלת נתוני גילוי נאות מהבורסה לניירות ערך ת"א, במסגרת מסחר בשוק השקלי, שירותי רישום סדרות מק"מ חדשות בבורסה לניירות ערך בת"א וקבלת נתוני מסחר, במסגרת מסחר בשוק השקלי. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 10 בינואר 2023 בשעה 12:00

מספר: 22-22
תאריך פרסום: 21/12/2022
תאריך עדכון: 21/12/2022

פרטי קשר

מועד אחרון להגשה: 10/01/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 21/12/2022