הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

קבלת שירותי מידע וייעוץ בתחום המחשוב העולמי

מספר: 20-22
תאריך פרסום: 15/11/2022
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך קבלת שירותי מידע וייעוץ בתחום המחשוב העולמי. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 04 בדצמבר 2022 בשעה 12:00​

פרטי קשר

מועד אחרון להגשה: 15/11/2022