הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישה, הטמעה ותחזוקת של מערכת לקליטה וניהול של דיווחים בפורמט XBRL ו־ Non-XBRL ואופציה לרכישת כלי Analyzer מהחברה לניהול הנתונים וביצוע אפשרויות לתחקור

מספר: 10-22
תאריך פרסום: 30/03/2022
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך רכישה, הטמעה ותחזוקת של מערכת לקליטה וניהול של דיווחים בפורמט XBRL ו־ Non-XBRL ואופציה לרכישת כלי Analyzer מהחברה לניהול הנתונים וביצוע אפשרויות לתחקור. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק חוץ שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 19 באפריל 2022 בשעה 12:00​

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 30/03/2022