הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישה, תחזוקה, שירותי מומחה והדרכה למערכת פקסים ממוחשבת מתוצרת חברת RigthFax מבית OpenTRext.

מספר: 37-21
תאריך פרסום: 30/12/2021
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך רכישה, תחזוקה, שירותי מומחה להדרכה למערכת פקסים ממוחשבת מתוצרת חברת RigthFax מבית OpenText. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדוב​ר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 19 בינואר 2022 בשעה 12:00​​​​​

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 30/12/2021