הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישת מנוי לעיתון דיגיטלי Banknote News Industry המתקבל מדי יום אצל רשימת התפוצה.

מספר: 14-22
תאריך פרסום: 09/06/2022
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך רכישת מנוי לעיתון דיגיטלי Banknote News Industry  המתקבל מדי יום אצל רשימת התפוצה. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק חוץ שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 29 ביוני 2022 בשעה 12:00​

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 09/06/2022