הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ADABAS/NATURAL רישוי, תחזוקה, תמיכה ושירותי מומחה לתוכנות

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך רישוי, תחזוקה, תמיכה ושירותי מומחה לתוכנות ADABAS/NATURAL. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 17 בינואר 2023 בשעה 12:00

מספר: 23-22
תאריך פרסום: 28/12/2022
תאריך עדכון: 28/12/2022

פרטי קשר

מועד אחרון להגשה: 17/01/2023
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 28/12/2022