הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הוועדה המוניטרית

הוועדה המוניטרית הוקמה בחוק בנק ישראל, התש"ע-2010. הוועדה מונה שישה חברים והם: הנגיד, שמשמש יו"ר הוועדה, המשנה לנגיד, עובד של הבנק שמינה הנגיד ושלושה חברים מקרב הציבור.

תפקידי הוועדה בהתאם לחוק בנק ישראל

 • לקבוע את המדיניות להשגת מטרות הבנק, ובכלל זה את המדיניות המוניטרית.
 • לעקוב אחר ביצועה של המדיניות שנקבעה.
 • להחליט על הפעולות לפי חוק בנק ישראל שעל הבנק לנקוט כדי להשיג את מטרות הבנק.
 • למלא כל תפקיד אחר שהוטל עליה בחוק בנק ישראל.

חברי הוועדה

 • פרופ' אמיר ירון

  הנגיד
 • מר אנדרו אביר

  המשנה לנגיד
 • ד"ר עדי ברנדר

  מנהל חטיבת המחקר
 • פרופ' צבי הרקוביץ

  ​חבר הוועדה המוניטרית
 • פרופ' נעמי פלדמן

  חברת הוועדה המוניטרית