גיוס הון על ידי חברות פרטיות ישראליות
בשנת 1999 גייסו חברות ישראליות הון, בארץ ובחו"ל, בהיקף של כ-20 מיליארד ש"ח- סכום שהינו הגבוה ביותר בעשור האחרון.
בעוד שבחמש השנים הראשונות של שנות התשעים כ-90 אחוזים מגיוס ההון בממוצע שנתי היה מקומי ורק כ- 10 אחוזים גויסו בחו"ל, הרי שבחמש השנים האחרונות של שנות התשעים גדל משקלו של גיוס ההון בחו"ל והוא הגיע ל- 67 אחוזים ב-1999.
מהמחלקה המוניטארית בבנק ישראל נמסר, כי במהלך שנת 1999 גייסו חברות ישראליות הון- מניות ואג"ח- בארץ ובחו"ל, בהיקף של כ- 20 מיליארד ש"ח, לעומת גיוס של כ- 6 מיליארדים (במחירים קבועים) בשנת 1990. מהנתונים עולה, כי לא ניכרת מגמה בגיוס ההון של החברות והוא מאופיין בתנודתיות גדולה- הן בסך כול הגיוס, הן בסך הגיוס בארץ והן בסך הגיוס בחו"ל.גיוס ההון מחו"ל בשנת 1999 הגיע  לשיא והסתכם בכ- 14 מיליארד ש"ח, לעומת גיוס של כ-7 מיליארדים בארץ. יש לציין, כי שיא הגיוס בארץ היה בשנת 1993 כ-15 מיליארד ש"ח במחירי סוף 1999-זאת, על רקע הגאות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב באותה שנה.
בעוד שבמחצית הראשונה של שנות ה-90, עיקר הגיוס- כ90% בממוצע שנתי- היה בשוק המקומי, הרי שבמחצית השנייה של שנות ה- 90 ירד משקלו לכ-50 אחוזים בממוצע שנתי ו- 33 אחוזים בלבד ב1999. במקביל, עלה משקלו של גיוס ההון בחו"ל והגיע ב-1999 ל- 67 אחוזים.
עוד נמסר מהמחלקה המוניטרית, כי משקל גיוס ההון בארץ באמצעות אג"ח פרטיות נותר נמוך יחסית, כמעט על פני כל העשור, והוא נע בין 0% ל-21%. נראה, כי אפיק גיוס הון זה אינו אטרקטיבי עבור החברות, וזאת, בין השאר, בגלל העדר שוק משני עמוק מספיק לאג"ח בכלל ולאג"ח פרטיות בפרט. תופעה זו נובעת בשל אפליית מס, איטיות בהתאמת חוק ניירות ערך ומיבנה ענף השירותים הפיננסיים. במחלקה המוניטארית מוסיפים, כי היכולת לגייס מקורות בשוק ההון בארץ מוגבלת, בין השאר, בגלל שקרנות הפנסיה כמעט ואינן פעילות בשוק זה, היות והן נהנות מהסדרים מיוחדים ובהם אבטחת תשואה באמצעות אג"ח מיועדות המונפקות ע"י הממשלה. יש לציין, כי בשווקים בינלאומיים המשקיעים המוסדיים, ביניהם קרנות הפנסיה, הם חלק ניכר מהמשקיעים בהנפקות אג"ח פרטיות.
עוד עולה מנתוני גיוס ההון של חברות ישראליות בחו"ל, כי בעוד שבתחילת העשור היקף הגיוס היה אפסי, הרי שהחל משנת 1996 ישנה קפיצת מדרגה ברמת גיוסי ההון, שהגיעה בשנת 1999, כאמור, לכ- 14 מיליארד ש"ח. קפיצת מדרגה זו ברמת גיוסי ההון של החברות הישראליות בארבע השנים האחרונות בבורסות בחו"ל, בעיקר ב"נסדק" - ארה"ב, נבעה בעיקר מהתפתחות הטכנולוגית בתחום ההיי טק - תוכנה ואינטרנט - בעולם, שהתבטאה בגאות בגיוסי ההון של חברות העסקות בתחומים אלו בשווקים הבינלאומיים. חברות ישראליות שעוסקות בתחום זה, ברובן חברות חדשות, השתלבו במגמה זו של עליית הגיוסים. גיוסים אלו בוצעו בחו"ל, ללא קשר לגאות או לשפל בבורסה בתל-אביב, אלא משני שיקולים עיקריים; השיקול הראשון הוא תמחור ההנפקה- חברות אלו יכולות להשיג בחו"ל היקף הנפקה גדול יותר ומחירים גבוהים יותר מאשר בארץ, זאת, בגין העובדה שחברות אלו מוערכות, במיוחד בבורסת "נסדק", לפי הפוטנציאל שלהן ופחות לפי ביצועיהן בעבר. השיקול השני הוא חשיפה עסקית ללקוחות ומשקיעים פוטנציאליים, החשובים מאד להתפתחותן העתידית של חברות אלו ולאפשרויותיהן לגייס הון נוסף. רובן של החברות שהנפיקו בחו"ל נסחרות בחו"ל בלבד.
במחלקה המוניטארית מבהירים, כי בנוסף לחברות הישראליות האמורות, קיימות חברות אשר רשומות בחו"ל ומוגדרות כתושבי חוץ, למרות שמרכז פעילותן ורוב עובדיהן נמצאים בישראל. חברות אלו גייסו בשנת 1999 בחו"ל כ-6 מיליארד ש"ח- סכום שאינו כלול בנתוני ההון שגייסו חברות ישראליות.
עוד ציינו במחלקה המוניטרית, כי הגאות הממושכת בשוק האמריקאי מחד, והקיפאון המתמשך בבורסה בתל-אביב בשנים 1994-1998 מאידך, הביאו לגיוסי הון בחו"ל גם בחברות בענפים המסורתיים - בעיקר מסחר, בניה והחזקות - בהיקף שנתי של כ- 600 מיליון ש"ח.                         התופעה של גיוס הון באירופה בידי חברות ישראליות, אף הן מתחום מוצרי הטכנולוגיה המתקדמים, שהחלה לפני כשלוש שנים, התחזקה בשנת 1999 והגיעה לסך של כ- 2 מיליארד שקלים- כרבע מהיקף הגיוסים במניות בחו"ל.