השקעות תושבי חוץ בבורסה בתל אביב
 
יתרה החזקות של תושבי חוץ בני"ע סחירים בבורסה בתל אביב הסתכמה בסוף יוני 2000, בכ-
8.3 מיליארדי דולרים, מזה 3.3 מיליארדים החזקות בתיק ני"ע למסחר - ברובו במניות.
 
חלק גדול - 55% - מיתרת ההחזקות בתיק בני"ע למסחר מרוכז ב- 3 מניות שמשקלן במדד
המעוף, מהווה כ- 30%.
 
נמשך הקיפאון בזרם ההשקעות הזרות נטו בתיק ני"ע למסחר המאפיין את התקופה מאז
אוקטובר 1998 - סך ההשקעות מאז ועד לסוף יוני השנה הסתכם ב- 66 מיליוני דולר בלבד.
 
במחצית הראשונה של השנה מסתמנת ירידה במשקלם של תושבי חוץ במחזור העסקאות
בבורסה - 11% לעומת כ- 15% בשנת 1999.
 
מהפיקוח על מטבע חוץ נמסר, כי יתרת ההחזקות של תושבי חוץ בני"ע הנסחרים בבורסה בתל
אביב (השקעות בתיק ני"ע למסחר והשקעות בעלי ענין) הסתכמה בסוף יוני 2000 ב- 8.3 מיליארד
דולר, לעומת 5.5 מיליארד דולר בסוף 1998 - גידול נומינלי של 51%. בתקופה זו עלה מדד
המעוףב- 81%. עיקר ההחזקות, 8 מיליארדי דולרים, הינן במניות. סך ההחזקות של תושבי חוץ
בבורסה בתל אביב מהווה רק כ- 13% מסך החזקותיהם בני"ע ישראלים סחירים (פרטיים
וממשלתיים) - בארץ ובחו"ל - שהסתכמה בסוף יוני 2000 בסך של כ- 62 מיליארדי דולרים.
 
יתרת החזקות תושבי החוץ בתיק מניות למסחר - "פורטפוליו" - בתל אביב בסוף יוני 2000
הסתכמה בכ- 3 מיליארדי דולרים, לעומת 1.9 מיליארד בסוף 1998. יתרה זו מהווה 17% מסך
ערך המניות הנסחרות בבורסה שאינן בידי בעלי ענין ("הסחורה הצפה"). שיעור ההחזקה של
תושבי חוץ ב"סחורה הצפה" ירד לעומת סוף 1998, בה עמד על 19% וזאת על רקע הגידול
בהחזקות בתיק למסחר של גופים מוסדיים, בתקופה האמורה. לעומת זאת, שיעור האחזקה של
תושבי חוץ ב"סחורה הצפה" כאשר מנכים את החזקותיהם של משקיעים מוסדיים, עלה משיעור
של כ- 20% בסוף 1998 לכ- 22% ביוני 2000.
 
בדיקת החזקות תושבי חוץ בתיק מניות למסחר מעלה, כי קיימת ריכוזיות גדולה בהחזקות. יתרת
ההחזקות ב -15 מניות - המאופיינות בעומק שוק גדול ובכיסוי נרחב של אנליסטים זרים - מהווה
כ- 80% מהתיק, ומתוכן שלוש המניות העיקריות: הפועלים, לאומי ובזק, מהוות כ- 55% ממנו.
החזקות תושבי חוץ בשלוש מניות אלו מסתכמות בכ- 42% מסך ה"סחורה הצפה" בהן. גם
משקלם של תושבי חוץ במחזורן של מניות אלו הינו מהותי ועמד על 20% בתקופה ינואר-יוני שנה
זו. היות ומניות אלו מהוות כ- 30% ממדד המעוף, שינוי סך ערך התיק של תושבי חוץ מתואם
במידה רבה עם שינוי מדד המעוף.
 
ניתוח החזקות תושבי חוץ בתיק המניות למסחר במחירים קבועים מצביע על שינויים בהחזקות
בענפים השונים בתקופה שבין סוף 1998 עד סוף יוני 2000. בעוד שבתחילת תקופה זו שיעור
ההחזקות של תושבי חוץ במניות ענף הבנקים מימון וביטוח מסך התיק הסתכם ב- 32%, הרי
ביוני 2000 עלה השיעור ל- 46%, וזאת במקביל להקטנת החזקותיהם במניות מענף התעשיה -
ביחוד בתקשורת, ובחברות השקעה ששיעורן הסתכם ב- 30%, ו- 12% בהתאמה. התפלגות
המשקיעים הזרים בתיק ני"ע למסחר מראה כי כ- 80% מהתיק מוחזקים באמצעות בתי השקעות
המאוגדים באנגליה ובארה"ב.
 
כן נמסר מהפיקוח על מט"ח, כי לעומת מגמת השקעה חיובית בתקופה שבין 1995 עד למשבר
הפיננסי באוקטובר 1998, בה הסתכם זרם השקעות של תושבי חוץ בתיק ניירות ערך למסחר
בכ -350 מיליוני דולר לשנה, מסתמנת החל מסוף 1998 - למעט בחודשים בודדים - מגמת
מימושים בסכומים נמוכים, כך שסך כל זרם ההשקעות נטו בתקופה זו מסתכם ב- 66 מיליוני
דולר בלבד. הקיפאון היחסי בזרם ההשקעות של תושבי חוץ בתיק ני"ע למסחר התבטא בירידת
חלקם במחזורים היומיים הממוצעים, מרמה של כ- 15% ב -1999 לכ- 11% בלבד, במחצית
הראשונה של השנה הנוכחית. אמנם, סך מחזור העסקאות של תושבי חוץ נשאר יציב אך רמת
המחזורים בבורסה עלתה, הן בשל גידול בהנפקות והצעת המכר של מניות בנק הפועלים, והן בשל
הגדלת פעילותם של המשקיעים המוסדיים בשוק.
 
עוד נמסר מהפיקוח על מטבע חוץ, כי יתרת ההחזקות של בעלי ענין תושבי חוץ במניות הנסחרות
בתל אביב, הסתכמה בסוף יוני 2000 ב- 5 מיליארדי דולרים, לעומת 3.5 מיליארדים בסוף 1998.
גם החזקות אלו מאופיינות בריכוזיות גדולה - כ- 80% מהיתרה מוחזקת בעשר חברות שיתרת
ההחזקה בכל אחת מהן עולה על 100 מיליון דולר. רשימת המניות המוחזקת על ידי תושבי חוץ
בעלי ענין דומה להחזקת מניות בתיק למסחר, אם כי בהתפלגות שונה: ההחזקות במניות ענף
התעשייה הן בשיעור הגדול ביותר - 40%, ואחריו החזקות במניות הבנקים - 33%.
 
מניתוח התפלגות החזקות בעלי הענין עפ"י ארץ רישום המשקיע עולה, כי ביוני 2000 משקיעים
מארה"ב מחזיקים מניות בשווי של 2.3 מיליארדי דולרים, משקיעים מאירופה ב- 1.6 מיליארדי
דולרים והשאר - משקיעים רשומים במדינות שהן מקלטי מס.