לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן 

הסביבה הפיננסית הייתה יוצאת דופן בשנה הנסקרת. העלייה החדה באינפלציה הובילה את הבנקים המרכזיים לנקוט במדיניות מוניטרית מרסנת ולהעלות את הריבית באגרסיביות לאחר שנים רבות בהן היא שהתה ברמות נמוכות מאוד. העלייה המהירה של ריביות הבנקים המרכזיים מרמות נמוכות, הובילה לירידות חדות במחירי המניות, לתנודתיות גבוהה בשווקים ולעליות חדות בתשואות לפדיון של האג"ח הממשלתיות. כתוצאה מהתפתחויות אלו כל אפיקי ההשקעה במדינות המפותחות, למעט אג"ח ממשלתיות קצרות מאוד של ארה"ב, הניבו תשואות שליליות. תופעה זו היא חריגה מאוד בשווקים הפיננסיים שכן, על פי רוב, קיים מתאם שלילי בין תשואות המניות והאג"ח הממשלתיות, מה שמספק גידור טבעי לתיק ההשקעות. בנוסף לכך, הביאו הקצב המהיר של העלאת הריבית על ידי ה-FED בהשוואה לבנקים המרכזים המובילים והעלייה בשנאת הסיכון בשווקים הפיננסיים להתחזקותו המשמעותית של הדולר מול רוב המטבעות המרכזיים.

ההתפתחויות השליליות בשווקים הפיננסיים הגלובליים באו לידי ביטוי בביצועי תיק יתרות המט"ח: תשואת ההחזקה בשנת 2022 של תיק היתרות במונחי הסמן המטבעי הייתה שלילית בשיעור של (5.7%-). בהסתכלות ארוכת טווח, נרשמו בתיק היתרות בשלוש ובחמש השנים האחרונות תשואות חיוביות בשיעור שנתי של 0.3% ושל - 1.4% בהתאמה. לנוכח היחלשותו של השקל הייתה תשואת ההחזקה של תיק יתרות המט"ח חיובית במונחים שקליים והסתכמה ב-3.4%.

ההפסדים בתיק יתרות המט"ח והתחזקותו של הדולר בעולם הביאו לירידה ברמתן של יתרות המט"ח, שעמדו בסוף 2022 על רמה של 194.2 מיליארד דולר. הירידה ברמת היתרות נבעה בעיקר מהפסדים של 11.8 מיליארד דולר בשל ירידה במחירי המניות והאג"ח ומהפסדי שער של 6.3 מיליארד דולר בשל היחלשות המטבעות שבהם מושקעות יתרות המט"ח מול הדולר. חשוב להדגיש שעל רקע ההתפתחויות השליליות בשווקים הפיננסים העולמיים, ברוב הבנקים המרכזיים נרשמו ירידות ברמת היתרות.

בתחילת שנת 2022 עודכן הסמן המטבעי, המשמש כמטבע המדידה של תשואת ההחזקה של יתרות מטבע חוץ. עדכון הסמן בוצע במטרה להשיג תשואה שקלית שתכסה את עלות החזקת היתרות בטווח הארוך באמצעות מזעור התנודתיות של תשואת היתרות במונחים שקליים, הנובעת מתנודתיות שערי החליפין של מטבעות ההשקעה מול השקל. זאת על ידי הרחבת הפיזור המטבעי של היתרות בין המטבעות המוכרים כמטבעות רזרבה במדינות בעלות שוקי נכסים מגוונים ונזילים. הסמן המטבעי המעודכן כולל שבעה מטבעות רזרבה עיקריים במשקולות הבאים: 61% דולר ארה"ב, 20% אירו, 5% ליש"ט, 5% ין יפני, 3.5% דולר אוסטרלי, 3.5% דולר קנדי ו-2% יואן סיני.

במסגרת ההקצאה הנכסית לשנת 2022 הוגדל המשקל של נכסי הסיכון בתיק יתרות המט"ח באופן מתון. הגדלת המשקל של נכסי הסיכון היא חלק מתהליך אסטרטגי הדרגתי שמטרתו להגדיל את התשואה של התיק בטווח הבינוני, תוך לקיחה בחשבון שתיתכן בטווח הקצר עלייה בתנודתיות התשואה וייתכנו אף הפסדים. לנוכח הגידול המתון במשקל נכסי הסיכון ולאור העובדה כי התאמת התיק נעשתה במהלך השנה באופן הדרגתי, ההשפעה של המהלך על התשואה של התיק הייתה שולית.

 

לחץ להורדת ה-PDF
לחץ להורדת ה-PDF