התוכנית המוניטרית לחודש ספטמבר 1999
בנק ישראל הודיע היום על התוכנית המוניטרית לחודש ספטמבר 1999, לפיה תישאר ריבית בנק ישראל ללא שינוי, וזאת לאחר ירידה מצטברת בריבית בשיעור של שני אחוזים מתחילת השנה.
בבנק ישראל מבהירים כי ההחלטה שלא לשנות את הריבית בחודש זה נובעת מהצורך להמשיך ולבחון את התפתחות האינפלציה. הסיכונים הקיימים בתחום האינפלציה מתבטאים בין היתר בעבודה שהאינפלציה הצפויה לאופק של 12 חודשים ומעלה, כפי שהיא משתקפת במדדים השונים, מצויה ברמה הגבוהה מ- 4 אחוזים. כמו כן, חשוב שקצב גידול אמצעי התשלום הגבוה יחסית יהיה עקבי לאורך זמן עם השגת יעדי האינפלציה. עוד מבהירים בבנק ישראל כי בשוקי הסחורות בעולם מסתמנים לחצים לעליות מחירים וכי בשווקים הפיננסים בעולם קיימת רגישות רבה.
בבנק ישראל מציינים כי יש למנוע מצב בו עליות מחירים חד פעמויות, היכולות לנבוע בין היתר מתנודות בשער החליפים של השקל, יתורגמו לחריגה בסביבת האינפלציה. מטרת המדיניות היא להבטיח ששיעור האינפלציה במשק יהיה עקבי עם היעד של 3 עד 4 אחוזים לשנה, אותו קבעה הממשלה לשנים 2000 ו- 2001, ובכך לתרום לצמיחה בת קיימא.
בבנק ישראל ממסבירים כי קביעת המסגרת הרב שנתית ליעד התציב והאינפלציה, וביצועם המלא פועלים לחיזוק היציבות מבשק וליצירת התנאים ההכרחיים לצמחיה מתמשכת. אימוץ וביצוע הרפורמות במשק וקביעת הרכב תקצב המוטה לצמיחה יפעלו לאורך זמן להגברת היעילות והתחרותיות ולבניית תשתית להרחבה מתמשכת בפעילות הסקטור העסקי ולצמצום האבטלה.