מבנק ישראל נמסר, כי יתרות מטבע חוץ הסתכמו בסוף חודש אוגוסט 1999 ב- 21.780 מיליוני דולר, ירידה של 365 מיליוני דולר, לעומת סוף חודש יולי.
שינוי יתרות מטבע החוץ במהלך חודש אוגוסט נבע בעיקר מפעולות הממשלה לצורך למימון פעולותיה בחו"ל.