נקודות עיקריות בהרצאתו של פרופ' ליאו ליידרמן, חבר ההנהלה הבכירה ומנהל
מחלקת המחקר של בנק ישראל, בערב עיון שנערך היום
במרכז ספיר, אוניברסיטת ת"א.
על עדכון התחזית לפעילות המשק בשנת  2000
בהתאם לתחזיות המעודכנות של מחלקת המחקר בבנק ישראל - שפורסמו היום בסקירת
ההתפתחויות הכלכליות לחודשים אוקטובר 1999 עד מארס 2000 צפוי  כי המשק יצמח השנה
בשיעור
כפול מזה של השנתיים הקודמות.  על פי התחזית המעודכנת, התוצר המקומי הגולמי
יגדל
בשיעור של כ-  4% ותוצר הסקטור העסקי יגדל בשיעור של כ 4.5%- מנתונים אלה נובע, כי
המשק
עובר מצמיחה שלילית בתוצר לנפש בשנתיים הקודמות, לצמיחה חזויה של 1.6% בתוצר
לנפש
השנה. חשוב לציין ,כי מהערכות אלה נובע גם שהצמיחה הינה מוטת יצוא, שכן חזויה
האצה
בקצב הצמיחה של סך הייצוא (וגם של הייצוא ללא יהלומים) לשיעור של כ, 11% - ואף
למעלה
מזה, השנה.
על המשך ההתאוששות והצמיחה בשנת  2001
העדכון בתחזיות נובע בעיקר מהצמיחה המואצת שנרשמה מהרביע השני של 1999 ועד סופה -
אשר בגינה רמת התוצר בראשית 2000 גבוהה מההערכות המוקדמות שהיו בעת עריכת
התקציב
הלאומי אשתקד. רמה זו תתבטא בשיעור גידול מהיר יותר בפעילות הממוצעת בשנת
2000 ביחס לרמה הממוצעת ב-1999 . באשר לפעילות החזויה לשנת, 2001 טרם גובשו הערכות
כמותית
. עד עתה התנודתיות הרבה בהתפתחותם של מרבית האינדיקטורים הכלכליים השנה
מקשה
על הערכת השפעת המגמה הנוכחית על סביבת הפעילות בשנת ,2001 מחד, מספר
אינדיקטורים
מצביעים על היחלשות מסוימת של עוצמת התאוששות הפעילות במשק, יחסית
למחצית
השניה של .1999  מאידך , אינדיקטורים אחרים מצביעים על המשך ההתאוששות -
ברביע
הראשון של 2000 חל גידול בקצב מהיר יחסית של יצוא הסחורות והיצוא התעשייתי וכן
נרשם
גידול בגביית המיסים - ובפרט, מסי מקרקעין ומסי יבוא.  המשך ההתאוששות בפעילות
הכלכלית
במהלך שנת 2000 והתחזקותה הם תנאי חשוב לכך שצמיחת המשק בשנת 2001 תהיה
לפחות
ברמה החזויה לשנת  2000 .
על המדיניות המוניטרית
ההתקדמות בהורדת שיעור האינפלציה בפועל ושיעורה והצפוי אפשרה לבנק ישראל להפחית
משמעותית
את הריבית מ- 13.5% בפברואר 1999 ל-- 9.3% במאי .2000 גם אם כתוצאה מכך,
ומהעלאת הריביות בחו"ל,  חל צמצום ניכר בפער הריביות בין השקל למטבעות חו"ל,  ניראה כי
תהליך
הפחתת הריבית נתפש ע"י שוקי ההון והמט"ח כזהירה ואמינה ,כעקבית עם יעד
האינפלציה
שקבעה הממשלה, ועם הצמצום החד בפער בין סביבת האינפלציה בארץ ובחו"ל.
חשוב שכבר במחצית השנה הנוכחית ייקבע יעד האינפלציה לשנתיים הקרובות לפחות בו
זמנית
עם קביעת יעד הגירעון בתקציב - וכך יישמרו התוואי הרב-שנתי של יעד האינפלציה, וקביעתו.

על דו"ח הוועדה הציבורית לרפורמה במס הכנסה
אמנם קיימת הסכמה רחבה ביחס לקווים הכלליים שהנחו את עבודות הוועדה וביניהם
צמצום
הפערים בין שיעורי המיסוי המוטלים על הכנסות מעבודה לאלו על הכנסות מהון,  ויישור
קו
בשיעורי המיסוי על הכנסות מסוגי נכסים פיננסיים שונים. אך אין ספק שלאחר לימוד
ובחינה
מעמיקה של החומר יידרש דיון ציבורי ומקצועי - אשר נמצא בתחילתו - על פרטי
ההצעה שחלקם בהחלט נתונים לוויכוח, והשלכותיהם על הפעילות במשק, על חלוקת ההכנסות
ואי - השיויון, ועל יציבותם של השווקים הפיננסיים.