לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "מתחילת מלחמת "חרבות ברזל" נקט בנק ישראל בסט רחב של פעולות ותוכניות שמטרתן תמיכה בפעילות השווקים וסיוע למשקי בית ועסקים שנפגעו כדי לצלוח את התקופה. מתווה דחיית ההלוואות, ויתר ההקלות שגיבש בנק ישראל, שאומץ ע"י המערכת הבנקאית הינו חלק מסט הצעדים שהוביל בנק ישראל במלחמה. בפרט, מדובר בצעד חשוב בהתמודדות הפיננסית של משקי הבית והעסקים הרבים שנפגעו באירועי ה-7 לאוקטובר ובמלחמת חרבות ברזל. המתווה מאפשר למשקי בית ולעסקים לגשר על אילוצים תזרימיים ולצלוח את התקופה הקשה. בכך תורם המתווה גם ליכולת של המשק כולו להתאושש בצורה טובה יותר מהקושי הכלכלי שפקד אותו. בנק ישראל ימשיך לנטר באופן שוטף את מצב המשק על רקע המלחמה ויפעל ככל הנדרש על מנת לתמוך בכלכלה ובמשק. אני מודה לצוות המקצועי בפיקוח על הבנקים שהוביל את הצעד המשמעותי ולמערכת הבנקאית שנרתמה למאמצי הסיוע ולהארכת המתווה פעם נוספת."

המפקח על הבנקים, מר דניאל חחיאשוילי: "מדינת ישראל עדיין מתמודדת עם מצב בטחוני מורכב ולכן החלטנו להמשיך ולהקל על הלקוחות ולהרחיב בפעם השלישית את המתווה המקיף שאומץ על ידי הבנקים, תוך מתן סיוע ייחודי לחיילי המילואים. ההארכה הנוספת, הכוללת שילוב אוכלוסיות נוספות בקבוצת הזכאים, נועדה לסייע לאלו שעדיין זקוקים להקלה תזרימית על מנת לצלוח את השפעות המלחמה. מכיוון שתקופת הדחייה המצטברת עשויה להיות ארוכה יחסית, אני קורא לציבור לבחון היטב את הצורך בדחיית ההלוואות, גם אם אלו נעשות ללא חיוב בריבית ועמלות, וכן להיערך לחזרה לשגרת תשלומים סדירה. הפיקוח על הבנקים ימשיך לעקוב מקרוב אחר הנתונים והפניות המגיעות מהשטח ויפעל בהתאם, ככל שיידרש. אני מברך את המערכת הבנקאית על הירתמותה להרחבה הנוספת של המתווה ועל מתן ההקלות הנוספות הניתנות ללקוחות, מעבר למתווה".

רקע:

במטרה לסייע ללקוחות בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות ברזל", כבר כשבוע לאחר פרוץ המלחמה הודיע בנק ישראל על מתווה מקיף להקלה על נטל האשראי והעמלות, שאומץ על ידי הבנקים. בחלוף מספר שבועות מתחילת המלחמה ונוכח העובדה כי תושבי הצפון פונו מביתם, הורחב המתווה ונכללו בו גם תושבי הצפון. לאור הימשכות המלחמה, הודיע בנק ישראל על הארכת המתווה שאומץ על ידי הבנקים בשלושה חודשים, ועל הרחבתו לאוכלוסיות נוספות.

נכון ליום 31.1.2024 נדחו כ-306 אלף הלוואות, בסכום כולל של כ-5.5 מיליארדי ש"ח. מתוך סך הדחיות, כ-40% הן דחיות של משקי בית, מרביתם בהלוואות לדיור, והיתר במגזר העסקי (מתוכם כ-40% לעסקים זעירים, 21% לעסקים קטנים והיתר לעסקים בינוניים וגדולים).

נכון למועד פרסום ההודעה ועד לתאריך 31.3.24, אוכלוסיית המתווה כוללת את הקבוצות הבאות:

קבוצת הלקוחות במעגל הראשון - אוכלוסייה שמתגוררת או בעלת עסק שנמצא בטווח של עד 30 ק"מ מרצועת עזה; אוכלוסייה שפונתה מביתה על ידי גורם מדינתי רשמי נכון לתאריך 7.11.23 והמתגוררים באחד מהישובים המופיעים ברשימות המפורסמות באתר בנק ישראל; אוכלוסיית משרתי המילואים ומגויסי צו 8; חשבונות של חטופים או נעדרים; אוכלוסייה שהיא בעלת קרבה ראשונה (בני זוג, הורים, אחים וילדים) להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים; נפגעי מסיבת נובה.

קבוצת הלקוחות במעגל השני - כל יתר הלקוחות.

פירוט ההקלות:

המתווה מאפשר לקבוצת הלקוחות במעגל הראשון - האוכלוסיות שנפגעה באופן ישיר מנזקי המלחמה - לדחות, ללא ריבית וללא עמלות, את תשלומי ההלוואות והמשכנתאות[1], לקבל פטור ממרבית העמלות ופטור בחשבונות עו"ש מריבית על יתרת החובה עד לסכומים קצובים, וזאת למשך שלושה חודשים מרגע הצטרפותם.

ליתר הלקוחות - קבוצת הלקוחות במעגל השני - ניתנת האפשרות לדחות, ללא עמלות, את תשלומי ההלוואות והמשכנתאות למשך שלושה חודשים, כאשר התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה.

הארכת והרחבת המתווה החל מתאריך 1.4.24:

לאור הימשכות המלחמה והשפעותיה על ההתנהלות הפיננסיות של הלקוחות, ומתוך רצון להעניק הקלות ייחודיות לחיילי המילואים, מודיע בנק ישראל על הרחבת נוספת של המתווה, שאומץ ע"י כל הבנקים, באופן הבא:

 • הארכת תוקף המתווה הקיים (כפי שהוא), בשלושה חודשים נוספים, החל מתאריך 1.4.24, לשתי קבוצות האוכלוסייה - מעגל ראשון ומעגל שני, בדומה לתנאי המתווה המקוריים אשר מפורסמים באתר האינטרנט של בנק ישראל.
 • לאוכלוסיית המעגל הראשון יתווספו:
  • חשבונות של תושבי 8 ישובים בצפון שהתקבלה החלטת ממשלה לפנות אותם אך הם טרם פונו בפועל[2].
  • חיילי מילואים שאושפזו בבית חולים לתקופה של שבעה ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה להם במהלך המלחמה[3].
  • נפגעי מסיבת "פסייאדק" ונפגעי מפגש ההיערכות לפסטיבל "מידברן"[4].
 • תנאי המתווה בהתייחס לאוכלוסיית המעגל הראשון יורחבו בחודשים אפריל – יוני, באופן הבא:
  • מתן פטור לחיילי מילואים מחיוב בריבית על יתרת חובה בעו"ש – חיילי המילואים יהיו פטורים מחיוב בריבית על יתרת החובה בחשבון העו"ש (נכון להיות הלקוח במינוס בחשבונו ערב מועד פרסום המתווה הנוכחי) וזאת עד ליתרת חובה של 10,000 שח למשך שלושה חודשים, בהתאם ליתרות החובה בפועל. זיהוי חשבון הלקוח כחשבון של חייל מילואים יתבצע לפי מענק המילואים שהוזרם לחשבון הלקוח בחודש ינואר 2024.
  • מתן הטבות לחיילי המילואים באופן יזום על ידי הבנק וללא צורך בהמצאת אסמכתא - מתן ההטבות להם זכאים חיילי מילואים מכוח המתווה, כלומר, הפטור מעמלות וספיגת ריבית ביתרת חובה בעו"ש ובחשבון העסקי, בהתאם לתנאי המתווה, ייעשה באופן יזום על ידי הבנק לתקופה של 3 חודשים, בדומה לקבוצות אוכלוסייה אחרות שהיו ניתנות לזיהוי ללא צורך באסמכתא. זיהוי חשבון הלקוח כחשבון של חייל מילואים יתבצע לפי מענק המילואים שהוזרם לחשבון בחודש ינואר 2024.

הרחבת המתווה לתקופה של 3 חודשים נוספים תיכנס לתוקף בתאריך 1.4.24, כמפורט בנספח א', כאשר ניתן יהיה להגיש בקשה להיכלל במתווה הנוסף, בין התאריכים  1.4.24-30.6.24.

יובהר, כי טרם קבלת החלטה על דחיית התשלומים, ובפרט עבור לקוחות שכבר ביצעו דחייה של תשלומים במסגרת המתווה, יש לבחון היטב את הצורך בדחייה נוספת ואת השלכותיה, לרבות המחיר הכלכלי הכולל שלה, מבחינת סכום החיוב החודשי המצטבר לאחר הדחייה, עלות הריבית (עבור קבוצת הלקוחות במעגל השני) וכיו"ב.

יובהר, כי המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום וכל בנק רשאי להרחיבו לטובת לקוחותיו, כפי שמרבית הבנקים אכן עשו בפועל והפיקוח על הבנקים מעודד אותם להמשיך זאת.

נספח א' - הרחבת מתווה הסיוע המקיף, שאומץ על ידי הבנקים, בהתמודדות עם

השלכות מלחמת "חרבות הברזל", החל מתאריך 1.4.24

 

מעגל ראשון

קבוצת הלקוחות:

1.      אוכלוסייה המתגוררת או בעלת עסק במרחק של עד 30 ק"מ מרצועת עזה.

2.      אוכלוסייה שפונתה מביתה על ידי גורם רשמי נכון לתאריך 7.11.23, והמתגוררת באחד מהישובים המופיעים ברשימות המפורסמות באתר בנק ישראל, או שמתגוררת באחד מהיישובים אשר התקבלה החלטת ממשלה לפנות את היישוב אך טרם פונה בפועל, בהתאם לרשימה המופיעה באתר בנק ישראל .

3.      חשבונות של חטופים או נעדרים*;

4.      אוכלוסייה שהיא בעלת קרבה ראשונה (בני זוג, הורים, אחים וילדים) להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים;

5.      אוכלוסיית משרתי המילואים ומגויסי צו 8*;

6.      חיילי מילואים שאושפזו לתקופה של 7 ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה להם מהמלחמה*.

7.      אוכלוסייה נפגעי המסיבות – נפגעי מסיבת "נובה" ברעים; נפגעי מסיבת פסיידאק; נפגעי מפגש ההיערכות לפסטיבל מידברן.*

 

* אופן קבלת מידע לגבי שיוך לקבוצה: בהתאם להצהרת לקוח או הצגת אסמכתה מתאימה מגורם רשמי מוסמך, לפי החלטת הבנק. לעניין תאגידים קטנים, בהתאם למאפיינים שיפורסמו על ידי הבנק. יצוין כי מתן ההטבות להם זכאים חיילי מילואים מכוח המתווה, ייעשה באופן יזום על ידי הבנק לתקופה של 3 חודשים. זיהוי חשבון הלקוח כחשבון של חייל מילואים יתבצע לפי מענק המילואים שהוזרם לחשבון בחודש ינואר 2024.

הקלות בתחום האשראי:

 

 

סוג האשראי

תקופת דחיית התשלומים

שיעור ריבית מקסימאלי

אופן פריסת התשלומים

משכנתאות[5]

 

לקוח שביצע דחיית תשלומים בפועל של 6 חודשים, יהיה זכאי לדחיית תשלומים של 3 חודשים נוספים בכפוף להגשת בקשה, כך שסך כל תקופת הדחייה המקסימלית תהיה 9 חודשים[6] במצטבר.

לקוח שלא ביצע דחיית תשלומים מכוח המתווה, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, בכפוף להגשת בקשה.

לא תהיה כל עלות ריבית בגין  סכום הדחייה

   

משכנתאות

שלוש חלופות לבחירת הבנק:

-          פריסת התשלומים לאורך יתרת תקופת המשכנתא.

-          הארכת תקופת המשכנתא.

-          העמדת הלוואה, בסכום הדחייה, ללא ריבית, לתקופה של  4 שנים לפחות, שמועד פירעונה יחל בחלוף שנה.

אשראי צרכני ואשראי עסקי:  הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה.

אשראי צרכני מצטבר בסכום של עד 100,000 ₪

 

אשראי עסקי[7]

עד סכום של 2 מיליון ₪

יתרת חובה (אוברדרפט), בחשבון עו"ש של משקי בית, עד סכום של 10,000 ש"ח

 

3 חודשים

 

 

 

0% ריבית

הבהרה:

ההטבה תחול על לקוחות המעגל הראשון, לרבות חיילי מילואים, שערב פרסום ההודעה לציבור אודות הרחבת מתווה (3.3.24) חשבון העו"ש שלהם היה ביתרת חובה[8].  

 

יתרת חובה (אוברדרפט), בחשבון עו"ש של עסקים, עד סכום של 30,000 ש"ח

 

3 חודשים

 

0% ריבית

הבהרה:

ההטבה תינתן לעסקים עם מחזור פעילות של עד 5 מיליון ₪ אשר משתייכים לכל הקבוצות במעגל הראשון ואשר ערב פרסום ההודעה לציבור אודות הרחבת המתווה (3.3.24) היו ביתרת חובה. אלו יהיו פטורים מתשלום ריבית על יתרת החובה[9]  בחשבון העסקי עד סכום של 30,000 ₪, לתקופה של 3 חודשים, בכפוף להמצאת אסמכתא ככל שהמידע לא קיים ברשות הבנק.

הקלות בתחום העמלות:[10]

 

פטור גורף לתקופה של 3 חודשים נוספים

מגביית עמלות בגין פעולות שיבצעו לקוחות המשתייכים למעגל הראשון,

למעט פעילות מט"ח, ני"ע, סחר חוץ ויהלומים (כמפורט בהערת השוליים).

מעגל שני

כל יתר לקוחות הבנקים

הקלות בתחום האשראי:

 

משכנתאות[11]

-לקוח שכבר קיבל דחייה בפועל של 6 חודשים, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים נוספים בכפוף להגשת בקשה, כך שסך כל תקופת הדחייה המקסימלית תהיה 9 חודשים[12] במצטבר.

-לקוח שטרם מימש את הזכאות לדחייה, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, בכפוף להגשת בקשה.

הריבית ההסכמית[13]

פריסה על יתרת תקופת ההלוואה או הארכת תקופת ההלוואה, בהתאם לבחירת הלקוח[14]

אשראי צרכני מצטבר בסכום של עד 100,000 ש"ח

אשראי עסקי עד סכום של 2 מיליון ש"ח

עמלות

דחיית התשלומים תבוצע ללא חיוב בעמלות.

הבהרות:

 • מועד הכניסה לתוקף של הרחבת המתווה הוא בתאריך 1.4.24 לטובת היערכות נדרשת של כל בנק, ולמשך התקופה הקצובה במתווה.
 • דחיית תשלומים מצריכה פניה מצד לקוח לבנק והגשת בקשת באופן שנקבע על ידי הבנק.
 • האמור לא חל על לווה שנמצא בהליך משפטי. לגבי לווה שהיה בפיגור במועד פרסום המתווה תתאפשר דחייה עד לתקופה שלא עולה על 180 יום מיום תחילת הפיגור.
 • מתן ההטבות להם זכאים חיילי מילואים מכוח המתווה, קרי הפטור מעמלות וספיגת ריבית ביתרת חובה בעו"ש ובחשבון העסקי, ייעשה באופן יזום על ידי הבנק לתקופה של 3 חודשים. זיהוי חשבון הלקוח כחשבון של חייל מילואים יתבצע לפי מענק המילואים שהוזרם לחשבון בחודש ינואר 2024.
 • ככל שניתן לייתר פניה יזומה של לקוח ליישום המתווה, לרבות בתחום העמלות, יש לתת לכך עדיפות.
 • המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום וכל בנק רשאי להרחיבו לטובת לקוחותיו ולבקשתם.

 

[1] משכנתאות ללא מגבלת סכום; אשראי צרכני מצטבר בסכום של עד 100,000 ש"ח; אשראי עסקי עד סכום של 2 מיליון ש"ח.

[2] היישובים הם: אבירים, עבדון, עלמה, כרם בן זמרה, אלקוש, פסוטה, חורפיש, ריחאניה. בהתאם לרשימה המופיעה באתר בנק ישראל.

[3] בכפוף להמצאת אסמכתא מגורם רשמי מוסמך (צה"ל או בית חולים).

[4] בכפוף להמצאת אסמכתא לבנק מביטוח לאומי על היות הלקוח נפגע פעולות איבה.

[5] בהתייחס לדירה ראשונה ומשפרי דיור בלבד.

[6] יובהר כי המתווה הוא בנוסף לקבוע בסעיף 9ח2 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א -1981 ואינו מחליף אותו.

[7] אשראי עסקי עם מחזור פעילות עד 25 מיליון ₪, לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי. לגבי אשראי עסקי שיתרת תקופתו לפירעון עולה על 3 שנים, ניתן לבצע פריסת תשלומים באופן הקבוע ביחס למשכנתאות.

[8] יתרת חובה שהינה חלק מהמסגרת המאושרת על ידי הבנק.

[9] יתרת חובה שהינה חלק מהמסגרת המאושרת על ידי הבנק.

[10] העמלות המופיעות בפרקים הבאים, בהתייחס לבנקים, בכללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות), התשס"ח, 2008:

חלק 1 - חשבון עובר ושב (כולו)

חלק 2 - מידע, הודעות והתראות (כולו)

חלק 3 - אשראי (כולו)

חלק 6 - כרטיסי אשראי (כולו, למעט עמלות - (7) עסקאות במט"ח, (8) משיכת מט"ח בחו"ל, (9) רכישת מט"ח מחו"ל)

חלק 9 - עמלת טיפול בירושות ועזבונות, עמלות משיכת מזומן (ממכשיר מרוחק וע"י כרטיס נטען).

[11] בהתייחס לדירה ראשונה בלבד ומשפרי דיור.

[12] יובהר כי המתווה הוא בנוסף לקבוע בסעיף 9ח2 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א -1981 ואינו מחליף אותו.

[13] דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחיה. לכן, טרם קבלת החלטה על דחיית תשלומים, חשוב לבחון את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי שלה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה וכיו"ב), לצורך קבלת החלטה מושכלת.

[14] אופן פריסת ההלוואה היא בכפוף למגבלות טכניות הנובעות ממערך המחשוב של הבנק ובכפוף למגבלות פיקוחיות.