לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "תכנית זו היא נדבך נוסף בכלי המדיניות שהפעלנו בבנק ישראל  לסיוע בהתמודדות עם הקושי הכלכלי הנובע מהמלחמה שאנו בבנק ישראל מעמידים, ובפרט לאלו שנפגעו במיוחד. אנו נמשיך לתת מענה לסוגיות הכלכליות השונות שעולות מהמלחמה ונפעיל את הכלים המגוונים העומדים לרשותנו במידת הצורך."

מפרוץ המלחמה פעל בנק ישראל במספר צעדים שנועדו להקל ולסייע כלכלית בימים מורכבים אלו, תוך מיפוי הצרכים השונים העולים מהשטח. בנסיבות מיוחדות אלה, מפעיל היום בנק ישראל כלי מדיניות ממוקד נוסף, על-מנת לסייע לעסקים קטנים וזעירים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה לצלוח תקופה זו, ולאפשר להם לקבל אשראי בתנאי ריבית משופרים, על אף הסיכון הגלום במתן אשראי לעסקים אלו בעת הזו.

הוועדה המוניטרית החליטה להפעיל תכנית להקלת האשראי לעסקים קטנים וזעירים בהיקף של עד 10 מיליארד ש"ח שתופעל בגין אשראי שיינתן עד סוף חודש ינואר 2024.

במסגרת התכנית, בנק ישראל יספק למערכת הבנקאית הלוואות מוניטריות[1] לתקופה של שנתיים בריבית משתנה של ריבית בנק ישראל פחות 1.5 נקודות אחוז, כנגד הלוואות שהבנקים יעניקו לעסקים קטנים וזעירים שפדיונם נפגע בשיעור של לפחות 25 אחוזים[2] כתוצאה מהמלחמה, ובתנאי שממוצע הריבית על ההלוואות לאותם עסקים קטנים וזעירים לא יעלה על ריבית פריים.

צעד זה נועד לסייע לעסקים קטנים וזעירים לצלוח תקופה מאתגרת זו עד לשובם לפעילות עסקית מלאה, ומתווסף לשלל צעדים שננקטו עד כה בתחום האשראי, ובראשם הפעלת המתווה הרוחבי שקידם הפיקוח על הבנקים לדחיית הלוואות למשקי בית של הבנקים וחברות כרטיסי האשראי.

ב-20.11 , הוועדה המוניטרית החליטה להרחיב את התנאים לתכנית המוניטרית להקלת האשראי לעסקים קטנים וזעירים באמצעות מערכת הבנקאות שפורסמה ב-6 בנובמבר 2023 ובמסגרת זו, בנק ישראל יעמיד מסלול נוסף להלוואות מוניטריות לטווח של 3 שנים בכפוף להעמדת אשראי לטווח של מעל לשנתיים לעסקים קטנים וזעירים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה בכפוף ליתר תנאי התוכנית. היקף התכנית הכולל הינו ללא שינוי ויעמוד על עד 10 מיליארדי ש"ח. הפרטים המלאים יפורסמו למערכת בחוזר נפרד.

  • היחידה לפניות הציבור ולבקרה צרכנית בפיקוח על הבנקים: 02-6552680 או 9086*
  • מוקד הממונה על נתוני אשראי בבנק ישראל: 6194*
  • לדף המידע לחירום שבאתר בנק ישראל.

[1] יתר פרטי התכנית יופצו בחוזר נפרד למערכת הבנקאית ולציבור.

[2] הפגיעה בפדיון היא של לפחות 25% באחד מהחודשים הקלנדריים אוקטובר/נובמבר/דצמבר או יותר.

לצפייה בחוזר המלא אל התאגידים הבנקאיים - 

לחץ להורדת ה-PDF
לחץ להורדת ה-PDF