לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן

המדד המשולב לחודש יוני עלה בשיעור מתון של 0.20 אחוז, בדומה לקצב בחודש הקודם. בכל הרביע השני של 2023 המדד עלה בשיעור חודשי ממוצע של 0.14 אחוז לעומת 0.05 אחוז ברביע הראשון.

המדד המשולב הושפע לטובה מעליית מדד הפדיון במסחר הקמעונאי (מאי), יצוא הסחורות (יוני), עליית ייצור החשמל (יוני) והרכישות בכרטיסי אשראי (יוני). לעומת אלה, מדד הייצור התעשייתי (מאי), מדד הפדיון בשירותים (מאי), יבוא מוצרי הצריכה (יוני), יבוא התשומות לייצור (יוני), יצוא השירותים (אפריל) ומשרות השכיר (יוני) ירדו והשפיעו שלילית על המדד.

לוח 1 מציג את העדכונים לאחור במדד. לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

הסברים מפורטים לגבי אופן חישוב המדד המשולב וכן לוחות מפורטים ארוכי טווח ניתן למצוא בקישור:https://www.boi.org.il/roles/statistics/compositeindex/

לוח 1: עדכונים לאחור במדד המשולב

השינוי במדד (באחוזים)

נתון קודם

נתון חדש

יוני

 

0.20

מאי

0.25

0.20

אפריל

0.12

0.03

מרץ

0.01

0.00

פברואר

0.14

0.10

ינואר

0.06

0.03

 

לוח 2: השינויים ברכיבי המדד בחודשים האחרונים

(שיעורי שינוי חודשיים באחוזים, אלא אם כן צוין אחרת)

 

יוני

מאי

אפריל

מרץ

מדד הייצור התעשייתי (ללא כריה וחציבה)

 

-0.8

0.7

-2.6

מדד הפדיון בשירותים (ללא חינוך ומינהל ציבורי)

 

-0.3

-1.7

5.4

מדד הפדיון במסחר הקמעונאי

 

1.6

0.2

-1.6

יבוא מוצרי הצריכה1

-2.2

-0.7

3.6

-5.7

יבוא התשומות לייצור (ללא דלקים)1

-4.8

1.5

-2.5

1.8

יצוא הסחורות (ללא חקלאות)[1]

1.4

0.6

2.6

2.2

יצוא השירותים (ללא תחבורה)[2]

 

 

-0.6

-0.3

משרות השכיר – במגזר הפרטי

 

 

-0.1

-0.3

שיעור המשרות הפנויות במגזר העסקי[3]

3.9

4.0

4.0

4.1

התחלות הבנייה[4]

 

 

 

-4.8

ייצור החשמל[5]

0.8

0.5

0.0

-4.2

הרכישות בכרטיסי אשראי[6]

2.3

1.2

0.2

-1.4

 

 

[1] יבוא ויצוא הסחורות מחושבים במחירים קבועים (באמצעות ניכוי שינויים במדדי המחירים של סחר החוץ).

[2] יצוא השירותים מוצג במונחים ריאליים באמצעות ניכוי שינויים במדד המחירים לצרכן ומורכב מיצוא שירותים עסקיים אחרים ויצוא שירותי תיירות.

[3] שיעור המשרות הפנויות מחושב מתוך סך המועסקים ונכלל במדד ברמתו, מנוכה עונתיות.

[4] מכיוון שהלמ"ס מפרסם את נתוני התחלות הבניה פעם ברביע, הנתונים המשולבים במודל הם בפריסה חודשית על סמך מקורות נוספים, כך שהפריסה עקבית עם הנתון הרבעוני שהלמ"ס מפרסם (באחוזים, מנוכה עונתיות).

[5] ייצור החשמל מחושב כשיעור השינוי ביחס לחודש קודם, בניכוי השפעת מזג אוויר ועונתיות.

[6] נתון הרכישות בכרטיסי אשראי הוא השינוי החודשי, מנוכה עונתיות, על פי פרסומי הלמ"ס. כאשר הנתון של הלמ"ס לחודש הקצה אינו זמן, נתון זה מהווה אומדן מבוסס על שיעור השינוי החודשי על פי נתונים יומיים של שב"א, בניכוי עונתיות.