לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

לצפייה במסמך המלא לחץ כאן

** עדכון מתאריך 13/03/2023: הוארך משך הזמן למתן תגובות הציבור. ניתן לשלוח הערות או תגובות עד לתאריך 15.4.23.

מתוקף תפקידו לשמירת היציבות הפיננסית, לניהול המדיניות המוניטרית ולהסדרת מערכות התשלומים בישראל, בנק ישראל בוחן את נושא הפעילות בנכסים דיגיטליים, והשפעתם על התחומים שעליהם הוא מופקד.

על רקע העניין הגובר בשנים האחרונות בנכסים דיגיטליים והסיכונים הנובעים מהם, כפי שהתממשו בתקופה האחרונה בעולם, הקים בנק ישראל ועדה בראשות המשנה לנגיד, מר אנדרו אביר, אשר בוחנת את הנושא ממספר היבטים: היציבותי, הרגולטורי, הטכנולוגי, המוניטרי, והמשפטי.

בין היתר, פעלה הוועדה לגיבוש מסמך עקרונות לאסדרת הפעילות במטבעות יציבים בישראל. מטבע יציב הוא נכס דיגיטלי שפועל על גבי תשתית טכנולוגית, ערכו יציב ביחס לנכס כלשהו אחר ומנפיק המטבע מפעיל מנגנון השומר על יציבות ערך המטבע. בניגוד לנכסים דיגיטליים אחרים, למטבעות יציבים פוטנציאל לשמש לא רק כנכס להשקעה אלא גם כאמצעי תשלום.

תפקידו של בנק ישראל כפי שהוא מוגדר בחוק, מחייב את האסדרה ואת הפיקוח של בנק ישראל על פעילות אמצעי התשלום. מסמך העקרונות מתייחס לאסדרת הפעילות במטבעות יציבים בישראל. מטרת האסדרה היא לאפשר פעילות במטבעות יציבים תוך ניהול הסיכונים הכרוכים בשימוש בהם, והתאמת ההגנות הצרכניות והדרישות היציבותיות לפעילות ייחודית זו.

במסמך מוצעים כללים לפעילות במטבעות יציבים שבנק ישראל ממליץ לקדם בחקיקה או לקבוע כחלק מהוראות המאסדר. בין היתר, מוצע:

  1. לקבוע דרישה לפיה הביטחונות שיחזיק מנפיק של מטבע יציב יכסו 100% מהתחייבויותיו כלפי מחזיקי המטבעות. דרישה כזו תפחית מאוד את הסיכון היציבותי הנובע מהפעילות במטבע יציב.
  2. בהיבט של זהות המאסדרים, מוצע כי מנפיקי מטבעות יציבים יידרשו לרישוי: עבור מטבע שאינו בעל חשיבות יציבותית הרישוי יינתן על ידי רשות שוק ההון, אחרת הרישוי יינתן על ידי הפיקוח על הבנקים. במסמך מוצעים קריטריונים להגדרת מטבע יציב כבעל חשיבות מערכתית.
  3. מטבע יציב שהוכרז כמערכת תשלומים מבוקרת יפוקח על ידי הפיקוח על מערכות תשלומים בבנק ישראל.
  4. בכדי להגביר את היעילות הפיקוחית מוצע להקים מנגנוני תיאום בין המאסדרים הרלוונטיים השונים.

 

המסמך מתייחס גם לכללי הפעילות של מנפיקי מטבעות יציבים בישראל ולהסדרי הרישוי והפיקוח המותאמים לפעילותם, ומפורסם בזאת להערות הציבור. תגובות והערות ניתן לשלוח לכתובת דואר אלקטרוני:

 pniot-stablecoin@boi.org.il עד ליום 15 במרץ 2023.

הבהרות וסייגים

  1. מסמך זה נועד להציג עקרונות אסדרה לצורך קבלת הערות הציבור. אין לראות במסמך עקרונות זה כמחייב את בנק ישראל ואין להסתמך עליו בעת ביצוע כל פעולה במטבעות היציבים. העקרונות המפורטים במסמך זה טרם אושרו בהליכי חקיקה ולא בהכרח משקפים את המצב החוקי נכון לפרסומו.
  2. המשיבים למסמך זה יישאו בהוצאות הכנת המענה, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות אלה.
  3. בנק ישראל רשאי להשיב לכלל המענים שיתקבלו, לחלק מהמענים, או שלא להשיב למענה כלל.
  4. בנק ישראל יהיה רשאי לפנות למשיבים למסמך זה, כולם או חלקם, בבקשה להשלמת מידע וקבלת הבהרות למענה שיוגש, וכל מידע נוסף שיסבור הבנק שיש בו כדי לסייע לו בהבנת המענה.
  5. בנק ישראל שומר לעצמו את הזכות, בכל עת, לערוך שינויים או תיקונים במסמך זה, בין אם מיוזמתו ובין אם בעקבות פניה של צדדים שלישיים כלשהם. השינויים או התיקונים במסמך זה ייעשו בהודעה בכתב, ויפורסמו באתר האינטרנט של הבנק. באחריות המשיבים לבדוק מפעם לפעם את אתר האינטרנט של הבנק, אם חלו שינויים בנוסח המסמך ולהתאים את המענה שלהם לשינויים, ככל שיחולו.
  6. הגשת מענה לסמך זה עשויה לשמש את בנק ישראל לשיח מקצועי פנימי וכן לשיח עם צד ג' לרבות רשויות שונות או מאסדרים אחרים. הגשת מענה למסמך מהווה הסכמה להעברת המידע, כולו או חלקו, לצד ג' כאמור ומגיש המידע מוותר על כל טענה, תלונה או תביעה כלפי בנק ישראל בכל הנוגע להעברת המענה שהגיש.