לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון: "בנק ישראל ממשיך במיפוי המקומות בהם ניתן לסייע לאוכלוסיות שנפגעו. הרחבת מתווה הסיוע גם ללקוחות כרטיסי האשראי תוך הרחבת מעגל הלקוחות היא הקלה תזרימית ומרווח נשימה כלכלי לנוטלי האשראי הזקוקים לו. צעד זה הוא צעד נוסף שאנו מקדמים למען הציבור במסגרת סט כלים רחב שהפעלנו במקטעים שונים בשווקים בהתאם לצורך".

המפקח על הבנקים, מר דניאל חחיאשוילי:  " הרחבת המתווה ללקוחות חברות כרטיסי האשראי תאפשר הקלה תזרימית נוספת ללקוחות הזקוקים לכך, נוכח ההתמודדות עם הקשיים הנובעים מהשלכות המלחמה. זהו צעד נוסף בסדרת הצעדים המגוונים שנקטנו מאז פרוץ המלחמה במטרה להקל על הציבור ואנו נמשיך לפעול כדי למצוא דרכים נוספות לסייע לציבור ככל שיידרש. אני מברך את חברות כרטיסי האשראי על הירתמותן להרחבת המתווה ".

רקע:

במטרה לסייע ללקוחות בהתמודדות עם הקשיים התזרימיים הנובעים מהשלכות המלחמה, כשבוע לאחר פרוץ המלחמה, גיבש בנק ישראל מתווי סיוע ללקוחות הבנקים וללקוחות חברות כרטיסי האשראי, שאומצו על ידי הבנקים וחברות כרטיסי האשראי. מתווים אלו מאפשרים לאוכלוסייה שנפגעה באופן ישיר מנזקי הלחימה (להלן- קבוצת הלקוחות במעגל הראשון)[1] לדחות, ללא חיוב בריבית ובעמלות, את תשלומי ההלוואות למשך שלושה חודשים, לקבל פטור מתשלום על מרבית העמלות והקלה בתשלום ריבית על יתרת החובה, בתנאים מסוימים.

ליתר הלקוחות (להלן- קבוצת הלקוחות במעגל השני), תינתן האפשרות לדחות תשלומי הלוואות למשך שלושה חודשים, כאשר התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה והתשלומים יתווספו בסוף תקופת ההלוואה. הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות אך תהיה כרוכה בריבית על תקופת הדחייה. התנאים המלאים והמפורטים של המתווים מופיעים באתר בנק ישראל.

בעקבות פינוי תושבי יישובי הצפון מביתם, הורחבו המתווים כך שיכללו גם את תושבי הצפון, ולאור הימשכות המלחמה, הודיע בנק ישראל על הרחבת המתווה ללקוחות הבנקים והארכתו בשלושה חודשים נוספים.

היום מודיע בנק ישראל על הרחבה של המתווה ללקוחות חברות כרטיסי האשראי, באופן הבא:

 • הארכת תוקף המתווה הקיים בשלושה חודשים נוספים, החל מתאריך 15.1.24, לשתי קבוצות האוכלוסייה - מעגל ראשון ומעגל שני.
  • בהתייחס לדחיית תשלומי הלוואות צרכניות ועסקיות[2]:
   • לקוח שלא ביצע דחיית תשלומים מכוח המתווה, יהיה זכאי לדחיית תשלומים לתקופה של 3 חודשים, בכפוף להגשת בקשה.
   • לקוח שכבר ביצע דחיית תשלומים בפועל לתקופה של 3 חודשים, יהיה זכאי לדחיית תשלומים של 3 חודשים נוספים בכפוף להגשת בקשה, כך שסך כל תקופת הדחייה המקסימלית תהיה 6 חודשים במצטבר.
  • יתר הטבות המתווה ימשיכו לחול אוטומטית למשך 3 חודשים נוספים, בדומה לתנאי המתווה המקוריים אשר מפורסמים באתר האינטרנט של בנק ישראל.
 • הוספת אוכלוסיות לקבוצת המעגל הראשון:
  • לאוכלוסיית המעגל הראשון יתווספו:
   • חשבונות של חטופים ונעדרים, אשר נכללו בפועל גם בפעימה הראשונה.
   • חשבונות של אחים של חטופים או נעדרים.
   • חשבונות של משתתפי מסיבת "נובה" ברעים.

מועד הכניסה לתוקף של המתווה: החל מתאריך 1.1.24 ולא יאוחר מתאריך 15.1.24, לאור זמן היערכות שנדרש לביצועו.

       מועד הגשת הבקשה להיכלל במתווה הנוסף: 1.1.24 – 31.3.24 .

יובהר כי המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום וכל חברת כרטיסי אשראי רשאית להרחיבו לטובת לקוחותיה ולבקשתם.

הרחבת מתווה הסיוע המקיף, שאומץ על ידי חברות כרטיסי האשראי, בהתמודדות עם

השלכות מלחמת "חרבות הברזל", החל מתאריך 15.1.24 

מעגל ראשון

קבוצת הלקוחות*:

1.      אוכלוסייה המתגוררת או בעלת עסק במרחק של עד 30 ק"מ מרצועת עזה**.

2.      אוכלוסייה שפונתה מביתה על ידי גורם רשמי נכון לתאריך 7.11.23, והמתגוררת באחד מהישובים המופיעים ברשימות המפורסמות באתר בנק ישראל**.

3.      חשבונות של חטופים או נעדרים; אוכלוסייה שהיא בעלת קרבה ראשונה (בני זוג, הורים, אחים וילדים) להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים; אוכלוסייה שהשתתפה במסיבת "נובה" ברעים.***

4.      אוכלוסיית משרתי המילואים ומגויסי צו 8.***

אופן קבלת מידע לגבי שיוך לקבוצה:

* יחידים ותאגידים קטנים שמחזור הסליקה השנתי שלהם בחברת כרטיסי האשראי אינו עולה על 2 מיליון ₪, העונים על אחת או יותר מקבוצות האוכלוסייה האמורות.

** בהתאם לרשימת ישובים מגורם מוסמך שתועבר לחברות כרטיסי האשראי.

***  בהתאם להצהרת לקוח או הצגת אסמכתא מתאימה, בהתאם להחלטת החברה. לעניין תאגידים קטנים, בהתאם למאפיינים שיפורסמו על ידי החברה.

הקלות בתחום האשראי[3]:

 

 

סוג האשראי

תקופת דחיית התשלומים

שיעור ריבית מקסימאלי

אופן פריסת התשלומים

יתרת אשראי צרכני מצטבר בסכום של עד 100,000 ש"ח

לקוח שביצע דחיית תשלומים בפועל של 3 חודשים, יהיה זכאי לדחיית תשלומים של 3 חודשים נוספים בכפוף להגשת בקשה, כך שסך כל תקופת הדחייה המקסימלית תהיה 6 חודשים[4] במצטבר.

לקוח שלא ביצע דחיית תשלומים מכוח המתווה, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, בכפוף להגשת בקשה.

 

לא תהיה כל עלות ריבית בגין סכום הדחייה

   

הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה[5].

 

יתרת אשראי עסקי מצטבר[6]

עד סכום של 300,000 ש"ח ש"ח

הקלות בתחום העמלות:[7]

 

פטור מגביית עמלות – למשך שלושה חודשים - בגין פעולות שיבצעו לקוחות המשתייכים למעגל הראשון, למעט פעילות מט"ח וסחר חוץ (כמפורט בהערת השוליים).

מעגל שני

כל יתר לקוחות חברות כרטיסי האשראי

הקלות בתחום האשראי:

 

יתרת אשראי צרכני מצטבר בסכום של עד 100,000 ש"ח

לקוח שביצע דחיית תשלומים בפועל של 3 חודשים, יהיה זכאי לדחיית תשלומים של 3 חודשים נוספים בכפוף להגשת בקשה, כך שסך כל תקופת הדחייה המקסימלית תהיה 6 חודשים[8] במצטבר.

לקוח שלא ביצע דחיית תשלומים מכוח המתווה, יהיה זכאי לדחייה של 3 חודשים, בכפוף להגשת בקשה.

 

הריבית ההסכמית[9]

הוספת התשלומים, בסוף תקופת ההלוואה[10]

יתרת אשראי עסקי מצטבר עד סכום של 300,000 ש"ח

עמלות

דחיית התשלומים תבוצע ללא חיוב בעמלות.

 

 

הבהרות:

 • מועד הכניסה לתוקף של המתווה הוא לכל המאוחר עד לתאריך 15.1.24 לטובת היערכות נדרשת של כל חברה, ולמשך התקופה הקצובה במתווה, החל ממועד מתן ההטבה בפועל. ככל שיישום המתווה מצריך פניה מצד לקוח, יתקבלו בקשות שהוגשו עד לתאריך 31.3.24. במידת הצורך תבחן הארכה של מועדים אלו.
 • דחיית תשלומים מצריכה פניה מצד לקוח לחברה והגשת בקשה באופן שנקבע על ידי החברה. בתחום העמלות, ככל שניתן לייתר פניה יזומה של לקוח ליישום המתווה, יש לתת לכך עדיפות.
 • הגשת בקשות להארכת הדחיות, ללקוחות שהוחל עליהם המתווה הראשון, ניתן יהיה להגיש רק בחלוף התקופה של הדחייה הראשונה.
 • מכיוון שללקוחות המעגל השני דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחייה, חשוב שטרם קבלת ההחלטה הלקוח יבחן את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי שלה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה וכיו"ב), על מנת שיוכל לקבל החלטה מושכלת.
 • האמור לא חל על לווה שנמצא בהליך משפטי ולווה שנמצא בפיגור בתקופה העולה על 2 חודשים.
 • באפשרות החברה להודיע על הקפאת המתווה או חלקו, למעט לקוחות שיושם לגביהם המתווה נכון ליום ההודעה. החברה תעדכן את לקוחותיה על הודעה כאמור בהתאם.
 • המתווה שגובש מציג את תנאי המינימום וכל חברה רשאית להרחיבו לטובת לקוחותיה ולבקשתם.

[1] המעגל הראשון - אוכלוסייה שמתגוררת או בעלת עסק שנמצא בטווח של עד 30 ק"מ מרצועת עזה; אוכלוסייה שפונתה מביתה על ידי גורם מדינתי רשמי נכון לתאריך 7.11.23 והמתגוררים באחד מהישובים המופיעים ברשימות המפורסמות באתר בנק ישראל, אוכלוסיית משרתי המילואים ומגויסי צו 8; אוכלוסייה שהיא בעלת קרבה ראשונה (בני זוג, הורים וילדים) להרוגי המלחמה או לחטופים או לנעדרים.

[2] אשראי צרכני מצטבר עד סכום של  100,000 שח; אשראי עסקי מצטבר עד סכום של 300,000 שח.

[3] הכוונה להלוואות נושאות ריבית.

[4] יובהר כי המתווה הוא בנוסף לקבוע בסעיף 9ח2 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א -1981 ואינו מחליף אותו.

[5] אופן פריסת ההלוואה היא בכפוף למגבלות טכניות הנובעות מאופן יישום מתווה זה.

[6] לא כולל הלוואות בשת"פ מסחרי עם צד שלישי.

[7] העמלות המופיעות בפרקים הבאים, בכללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות), התשס"ח, 2008:

חלק 2 - מידע, הודעות והתראות (כולו)

חלק 3 - אשראי (כולו)

חלק 6 - כרטיסי אשראי (כולו, למעט עמלות - (7) עסקאות במט"ח, (8) משיכת מט"ח בחו"ל, (9) רכישת מט"ח מחלפן). פטור מעמלת דמי כרטיס יכול שיינתן החל מחודש דצמבר 2023 (בגין חיובים של חודש נובמבר), ובלבד שההטבה תינתן למשך 3 חודשים בפועל.

[8] יובהר כי המתווה הוא בנוסף לקבוע בסעיף 9ח2 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א -1981 ואינו מחליף אותו.

[9] דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחיה. לכן, טרם קבלת החלטה על דחיית תשלומים, חשוב לבחון את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי של הדחייה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה וכיו"ב), לצורך קבלת החלטה מושכלת.

[10] אופן פריסת ההלוואה היא בכפוף למגבלות טכניות הנובעות מאופן יישום מתווה זה.