הפיקוח על הבנקים מפרסם היום עדכון להנחיות בנושא ההלוואות לדיור שבמסגרתו יעודכנו מגבלות על הלוואות המשמשות לרכישת דיור והובהר כי לא תוארכנה שתי הקלות שניתנו במסגרת הוראת השעה בעת משבר הקורונה ועוסקות במימון לדיור.

המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן: ״פרסמנו היום מספר צעדים לניהול הסיכונים והחשיפות במערכת הבנקאית. אני שמח שלאחר שיח מתמשך שאנו עורכים הצלחנו למצוא מתווה המאפשר את פעילותם של משפרי הדיור לצד הגבלה מסוימת לאלו הרוכשים למטרות השקעה ושאינם משפרי דיור. חשוב שבעת העמדת ההלוואה ובמסגרת תהליך חיתום אחראי, הבנק המלווה יעשה שימוש במכלול הכלים כדי להכיר היטב את מצבו הפיננסי של הלקוח, לרבות שימוש במערכת לשיתוף נתוני אשראי. בנוסף, אין בכוונתנו להאריך את תוקפן של שתי הקלות שניתנו לנוכח הקורונה - החזרתן למצב בדומה לערב המשבר, הוא חלק מתהליך ההתאוששות של המשק וההסתגלות לניהול הכלכלה גם לצד קיומו של הנגיף.״

העדכון הראשון הוא לקובץ שו"ת בנושא מגבלות על הלוואות לדיור, על פיו מובהר כי בנק לא רשאי להעמיד הלוואה נוספת שתשמש כ"הון עצמי" לרכישת דירת מגורים.

בהתאם לאמור, הפיקוח על הבנקים מעדכן את השו"ת בנושא האמור ומבהיר כי הלוואה בשעבוד דירת מגורים ("הלוואה לכל מטרה"), לא תוכל להיחשב כחלק מההון העצמי לצורך עמידה במגבלות LTV ברכישת דירת מגורים.

עם זאת, על מנת לאפשר ל"משפרי דיור" לבצע עסקת רכישה של דירה בטרם המכירה של דירת המגורים הקיימת, נקבע כי ברכישת דירה חליפית בנק כן יהיה רשאי להעמיד הלוואה נוספת, לצורך השלמת מימון הרכישה בכפוף לקיומם של תנאים מסוימים, כמפורט בהבהרה המצורפת, וביניהם מובהר כי תקופת ההלוואה לא תעלה על התקופה המקסימלית במהלכה נדרש הלווה למכור את דירתו הקיימת על פי הנחיות רשות המיסים[1]. נכון להיום: תקופת ההלוואה לא תעלה על 24 חודשים. ברכישת דירה חליפית מקבלן, רשאי התאגיד הבנקאי לחדש את הלוואת הגישור עד לתקופה של 12 חודשים ממועד מסירת החזקה בפועל לידי הלווה.

 

שני העדכונים הנוספים הם החלטה על אי הארכת תוקפן של ההקלות בנושא הלוואות לדיור שניתנו במסגרת הוראת השעה ותוקפן יפוג ביום 30 בספטמבר 2021:

(א)  הוראת השעה מאפשרת הגדלת שיעור מימון עד לשיעור של 70% בהלוואה לכל מטרה במקום עד לשיעור של 50%;

(ב)   הוראת השעה קובעת כי הבנקים לא ידרשו להגדלת יעד הון עצמי רובד 1 בשיעור 1% בגין  הלוואות לדיור שיינתנו בתקופת הוראת השעה;

בנוסף, בימים אלה בוחן הפיקוח על הבנקים את תוקף הסעיפים האחרים בהוראת השעה שנועדה להקל על המערכת הבנקאית בעת משבר הקורונה בכללותה (הוראת ניהול בנקאי 250). הפיקוח על הבנקים עוקב כל העת אחר ההתפתחויות בשוק המשכנתאות וימשיך לנטר ולעקוב אחר השוק.

העדכונים שפורסמו הועברו להערות הוועדה המייעצת ולהערות הציבור טרם כניסתם לתוקף כהנחיות סופיות, המסמכים מצורפים גם להודעה זו וגם בקישור הבא.

​​