המדד המשולב לבחינת מצב המשק לחודש אפריל 2001
המדד המשולב (החדש) למצב המשק ירד באפריל ב- 0.7 אחוזים. מאז תחילת האירועים הביטחוניים באוקטובר אשתקד ירד המדד המשולב בכ- 2.5 אחוזים במצטבר (04 אחוז בממוצע חודשי), ירידה המבטאת האטה משמעותית הפעילות המשק1.
אשר לרכיבי המדד: מדד היבוא עלה באפריל בכ- 2 אחוזים, לאחר שבמארס ירד ב- 2.7 אחוזים.
מדד הייצור התעשייתי ירד במארס ב- 0.4 אחוזים, בהמשך לירידה בת 1.6 אחוזים בפברואר.        
מדד הפידיון של המסחר ושירותים עלה במארס ב- 0.9 אחוזים, לאחר ירידה חדה של 5.4 אחוזים, בחודש פברואר.
 
להסברים בדבר השינויים שהוכנסו למדד המשולב בגירסתו החדשה ראה הודעה מצורפת מהיום.
 
______________
1 בחישוב המדד המשולב מובאים בחשבון שינויים ברכיביו (מנוכי העונתיות) הן בחודש השוטף והן בחודשים אחדים בפיגור, ונכללים בו גם תיקונים רטרואקטיביים ברכיבים אלה.