הסיכון באשראי לענף כלי רכב 


שוק הרכב הישראלי התרחב באופן מהותי בשנים האחרונות ונמצא במגמת התרחבות נוספת. החשיפה לענף מהווה אמנם חלק קטן בסך הנכסים של המערכת הבנקאית, כך שנכון לעכשיו היא אינה יוצרת סיכון מערכתי ליציבותה. עם זאת, לנוכח אינדיקציות לעליה ברמת הסיכון של חלק מהלווים בענף (ובפרט בחברות הליסינג), חשוב לוודא שנהלי החיתום והבקרות בתאגידים בנקאיים ובחברות כרטיסי אשראי יתנו מענה מתאים לרמת הסיכונים העולה.

 

לאור האמור, הנחה הפיקוח על הבנקים את התאגידים הבנקאיים ואת חברות כרטיסי האשראי לבצע ניתוח סיכונים לאשראי לענף "מסחר כלי הרכב" ולאשראי הצרכני לרכישת רכב.

ניתוח הסיכונים יבוצע באמצעות תרחישים שונים שעשויים להשפיע על הענף, כגון עלייה בשיעור הריבית וירידה בשווי הביטחונות. בהתאם לתוצאות הניתוח, הבנקים וחברות כרטיסי האשראי יידרשו לבחון את הצורך בעדכון מדיניות האשראי לענף ואת הצורך בהידוק הבקרות לגבי לווים משמעותיים קיימים ולגבי אשראי צרכני לרכישת רכב.

 

בנוסף, הועברו לבנקים פרקטיקות מקובלות למימון הענף במערכת הבנקאית בישראל בדגש על ענף הליסינג, כגון קביעת יחס מקסימלי של 60% בין שווי הרכב לבין השווי המוכר כבטוחה בגין ההלוואה וקביעה שאין להישען על שווי הרכבים לבטוחה מעל 5 שנים. פרקטיקות אלו אינן מחייבות, אך מצופה מכל תאגיד בנקאי וחברת כרטיסי אשראי לבחון את תיאבון הסיכון שלו בהתייחס אליהן.

יצוין כי כבר כיום חלק מהבנקים וחברות כרטיסי האשראי מיישמים מדיניות אשראי הדוקה בענף כלי הרכב ופועלות בהתאם לפרקטיקות המקובלות למימון הענף. בהיבט זה, מטרת הפיקוח על הבנקים להביא לכך שפרקטיקות אלה ייושמו בכל המערכת הבנקאית.  

 
​​