השירותים הבנקאיים באינטרנט
מהפיקוח על הבנקים נמסר, כי מספר הלקוחות המשתמשים בשירותי בנקאות באמצעות האינטרנט הגיע ביוני 2000 לכ-310,000 – כולם לקוחות פרטיים. כך עולה מדיווחי הבנקים לבנק ישראל. זאת, בהשוואה ל- 40,000 משתמשים בשירותי בנקאות בתקשורת, וכ- 8,000 פירמות המשתמשים במערכת תשלומים ממכונת (Electronic Data Interchange – EDI). יש לציין, כי כיום קיימים כ- 5.2 מיליון חשבונות עו"ש ומספר משקי הבית המחוברים לאינטרנט מוערך בכפחות ממיליון (בין 30 עד 40 אחוזים מסך משקי הבית) ומכאן, כי הפוטנציאל להמשך התפתחותו של תחום זה עדיין גדול יחסית. עם זאת, מציינים בפיקוח על הבנקים, יש לסייג נתונים אלה אודות משתמשי אינטרנט בכלל, לקוחות אינטרנט בנקים בפרט וחשבונות עו"ש, וזאת, משום שאלה מתייחסים לסך הלקוחות שהצטרפו לשירותי אינטרנט או פתחו חשבון עו"ש, בעוד שחלק נכבד מהם, על פי ההערכות, אינו פעיל בהם לאורך זמן.
מדיווחי הבנקים אודות פניות לקוחותיהם לקבלת מידע בנקאי עבור הרביע השני של שנת 2000 עלה, כי בממוצע לחודש נרשמו 2.3 מיליוני פניות באמצעות האינטרנט. במקביל, נרשמו בכל חודש בממוצע 1.4 מיליוני פניות באמצעות תקשורת מחשבים, 2 מיליוני פניות באמצעות ממכשירי בנק אוטומטיים, 2.7 מיליוני פניות באמצעות מענה טלפוני ממחושב ו- 5 מיליוני פניות לעמדות לקוח בסניף. עוד עולה מדיווחי הבנקים, כי ברביע השני של שנת 2000 בוצעו באמצעות האינטרנט כ- 200 אלף עסקאות בניירות ערך בכל חודש ורק אלפים בודדים של עסקאות אחרות – כגן, הפקדות, העברות וכד'. מנתונים אלה עולה, כי קיים פוטנציאל גדול להתרחבות שירותים בנקאיים באמצעות האינטרנט והדבר תלוי גם בהמשך התרחבות השימוש באינטרנט באמצעים החדשים העומדים היום על הפרק – כגון, שילוב האינטרנט עם טלפונים סלולריים.
בפיקוח על הבנקים מציינים, כי התרומה העיקרית של חדירת האינטרנט לשירותים הבנקאיים מתבטאת הרחבה של שירותי המידע וזמינותם, תוך כדי הפחתה משמעותית של עלותם לבנקים וללקוחות. מדובר במידע על פירוט היתרות והתנועות בחשבונות הלקוחות ובתיק הפיננסי שלהם ובמידע על המתרחש בשוק ההון. על רקע ההתפתחות של המסחר האלקטרוני צפוי, כי הבנקים יכוננו את פעילותם באינטרנט גם לניהול ממערך התשלומים הנילווה למסחר האלקטרוני.
לאחרונה, הפיקוח על הבנקים מאפשר לבנקים שיעמדו בתנאים הנדרשים לקבל ממנו אישור לבצע תשלומים באמצעות האינטרנט לטובת צד שלישי בהיקף רחב. מדובר בשלב האחרון המוכר היום בתחום השירותים הבנקאיים באינטרנט. בפיקוח על הבנקים מציינים, כי בשונה למדינות מסוימות – הן מנסים הבנקים להרחיב בעיקר אפשרויות ביצוע תשלומים שוטפים של משקי הבית באמצעות האינטרנט – בישראל התפתחו כבר בעבר שיטות תשלום נוחות, יעילות וזולות יותר – כגון, הוראות הקבע. מכאן, כי תחום זה של ביצוע תשלומים לצד שלישי שלא באמצעות סניף הבנק מפותח בישראל יחסית למדינות רבות אחרות עוד לפני שבנק ישראל התיר זאת באמצעות האינטרנט.
כזכור, לקראת סוף 1997 התיר בנק ישראל לבנקים לספר ללקוחותיהם שירותים בנקאיים באינטרנט. בשלב הראשון הותר להם לספק מידע בנקאי בלבד ולאחר מכן, באופן מבוקר ובהדרגה, הורחבו תחומי הפעולה המותרים באמצעות רשת מחשבים זו – בשלב השני הותר לבצע פעולות בנקאיות מחשבון לחשבון של אותו לקוח ובשוק ההון ובשלב השלישי והאחרון, כאמור, הותר לבצע תשלומים לצד שלישי. כיום, מגוון השירותים הבנקאיים באינטרנט המוצע כבר היום ע"י הבנקים הישראליים רחב יחסית למקובל ברוב הבנקים בעולם. לחלק ניכר מהבנקים המסחריים אתרי אינטרנט בעלי אופי פרסומי, ורק חלק מהם מציע באמצעותם גם שירותים בנקאיים.