סקר החברות לרביע האחרון של שנת 1999:
המשך מגמת ההתאוששות בענפי המשק הראשיים
 
מדיווחי חברות התעשייה עולה, כי חל גידול בתפוקה - זה הרביע השלישי ברציפות - אשר לווה בגידול במכירות לשוק המקומי ובעיקר לייצוא, וכן ובהזמנות לייצוא.
מדיווחי חברות המסחר עולה, כי חל גידול במכירות - זה הרביע הרביעי ברציפות - במלאי, במכירות השוטפות ובמכירות הצפויות לרביע הבא.
מדיווחי חברות הבנייה עולה, כי נבלמה הירידה בפעילות, ואף נרשם גידול מסוים בה. החברות אף דיווחו על ציפיות לגידול בפעילות לרביע הקרוב, זה הרביע השלישי ברציפות.
מדיווחי חברות המלונאות עולה, כי חלק התרחבות בפעילות, זה הרביע השלישי ברציפות.
מדיווחי חברות התחבורה והתקשורת עולה, כי נמשך הגידול בפעילות הכוללת, זה הרביע השלישי ברציפות.
הציפיות של החברות לעליית מחירים ב- 12 החודשים הקרובים ירדו בכאחוז אחד, לרמה של של 4.2 אחוזים.
מסקר החברות שפרסמה היום מחלקת המחקר בבנק ישראל עבור הרביע האחרון של שנת 1999 עולה, כי נמשכה ואף התחזקה מגמת ההתאוששות בענפי המשק הראשיים - ענפי התעשייה, המסחר, התחבורה והתקשורת והמלונאות - שהסתמנה מדיווחי החברות כבר ברביע השני של השנה. בענף הבנייה נבלמה, כנראה, הירידה בפעילות. כמו כן, דווח על ציפיות להמשך עלייה בפעילות בכל ענפי המשק, ברביע הראשון של שנת 2000.
דיווחי חברות התעשייה על גידול בתפוקה, זה הרביע השלישי ברציפות, תוך עלייה בשיעור החברות המדווחות על כך וזאת, לאחר דיווחים על ירידות בתפוקה מאז אמצע 1996. הגידול בתפוקה לווה בגידול במכירות לשוק המקומי ובעיקר לייצוא. ראוי להדגיש, כי שיעור ניכר של חברות דיווח על גידול בהזמנות לייצוא, בעוד שבהזמנות לשוק המקומי נמשכת החולשה. ברביע האחרון לא השתנה שיעור החברות שדיווח על קיומן של מגבלות להרחבת הפעילות, לאחר ירידה משמעותית ברביע הקודם. הגידול בתפוקת החברות בתעשייה הקיף את כל ענפי המשנה. כמו כן, הגידול בייצוא הקיף את כל ענפי המשק, למעט ענף הכימיקלים, הגומי והפלסטיק. ראוי לציין, כי חברות בענפי הטכנולוגיה הגבוהה (היי-טק) דיווחו על המשך הגידול בתפוקה, במכירות, ביצוא, בהזמנות ליצוא ובמספר העובדים.
חברות המסחר דיווחו על גידול במכירות, מראשית 1999 ברציפות, ועל המשך הגידול במלאי במכירות השוטפות ובמכירות הצפויות לרביע הבא. ראוי לציין, כי ברביע זה, דווח לראשונה מזה תקופה ארוכה, על תחזית החברות לעליה במספר עובדיהן ברביע הבא.
מדיווחי חברות הבנייה עולה, כי נבלמה הירידה בהיקף הביצוע של עבודות בינוי, שראשיתה ב- 1996 ואף דווח על גידול מסוים בו. כמו כן, החברות דיווחו על ציפיות לגידול בביצוע עבודות לרביע הקרוב, זה הרביע השלישי ברציפות. עם זאת, החברות דווחו על עלייה במגבלות מצד הביקוש להרחבת הביצוע.
בענף המלונאות דווח, זה הרביע השלישי ברציפות, על התרחבות של הפעילות - המתבטאת בלינות של תיירים מחו"ל - לאחר צמצום מתמשך בה מאז אמצע 1996. כמו כן, דווח על המשך עלייה בהזמנות שנתקבלו עבור הרביע הבא, בהמשך לדיווח דומה בשני הרביעים הקודמים. ממחלקת המחקר נמסר, כי העלייה בפעילות ענף המלונאות נובעת, בין היתר, מהתגברות התיירות עם סיום האלף.
מדיווחיהן של חברות התחבורה והתקשורת עולה, כי נמשך, הגידול הניכר בפעילות הכוללת, זה הרביע השלישי ברציפות. מדיווחי החברות עולה, כי גידול זה התמקד ברביע האחרון של השנה בהובלה אווירית.
מדיווחיהן של חברות בענף השירותים העסקיים עולה, כי הפעילות של החברות גדלה ושיעור ניכר מהן אף דיווח על גידול בהזמנות או על ציפיות לגידול הפעילות הכוללת ברביע הבא. ממחלקת המחקר מזכירים, כי סקר החברות הנוכחי כולל, זו הפעם השניה, דיווח של חברות בענף השירותים העסקיים. מדובר בשירותים עסקיים אישיים, למעט המסחר, המלונאות (הנסקרים בנפרד בסקר זה) והבנקות. במחלקת המחקר מציינים, כי עדיין, מספר החברות בסקר עבור ענף זה נמוך - 86 חברות - ולכן, אין להסיק מתשובותיהן מסקנות חד משמעיות.
מדיווחיהן של החברות עולה, כי האינפלציה הצפויה ל- 12 החודשים הקרובים (ינואר עד דצמבר 2000) ירדה ל- 4.2 אחוזים בממוצע, לעומת 5.1 אחוזים בממוצע ברביע הקודם. בנוסף, הציפיות לעליית מחירים מצטברת לרביע הקרוב (ינואר עד מארס 2000) הן 1.1 אחוזים בממוצע, לעומת 1.7 אחוזים בממוצע הרביע הקודם.
במחלקת המחקר מבהירים, כי ממצאי סקר החברות לרביע האחרון של שנת 1999 מבוססים על תשובות של 690 חברות ועסקים. השאלות הנוגעות לפעילות הן איכותיות: החברות מתבקשות לדווח בעיקר על כיווני השינויים במשתנים השונים (עלייה, ירידה, ללא שינוי) ולציין את עוצמת השינויים (משמעותי, מתון). עם זאת, בניתוח התוצאות של ענף התעשייה לבד מובאים בחשבון גם אומדנים משוקללים לפי קובצות גודל (מספר עובדים).