הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 15/7/09

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 15/7/09

השתתפו חברי הוועדה: שרון לביא, הראל קורדובה, גניה דה מאיו ורועי שטיין
אורחים: עמית לווינשטיין, דן טריסטר, צחי אליאס, גיא פישר, מיכל רוטלוי, צח שרון, לירז רפאלי ושמחה הוכמן

  1. הנושא המרכזי שנדון בישיבה זו הוא אמינות הציטוטים, במיוחד של שלושה חודשים - בהמשך לנושא שהועלה בפגישתה הקודמת של הוועדה (פברואר 2009) ועל רקע שינויים לא-ברורים שנרשמו בריבית התלבור לשלושה חודשים בתקופה האחרונה. על פי המחויבויות הקיימות לביצוע עסקאות, שקבעה הוועדה, אין כיום עיגון לריבית התלבור לשלושה חודשים; לפיכך נדונה בישיבה הצעתם של כמה בנקים להוסיף מחויבות לביצוע עסקאות - הלוואות או פיקדונות - לטווח זה, או, לחלופין, התחייבות לעסקה מסוג Overnight Index Swap 3 Month (OIS).

נציין כי כתוצאה מהמחויבות לעסקה מסוג OIS – המקשרת בין שוק הכסף (הלוואות ופיקדונות ליום עסקים אחד) לבין שוק הנגזרים - הריבית המצוטטת לשלושה חודשים (ובהתאם לכך גם לטווחים הארוכים האחרים) תושפע במידה רבה מהריבית הקצרה ומהציפיות להתפתחותה, ולכן לא תהיה אפשרות של תמחור סיכוני האשראי הגלומים בשוק הכסף. בעקבות הדיון, בהשתתפות האורחים, שבו הושמעו דעות שונות לגבי הבעייתיות של ההצעה האמורה, הגיעו חברי הוועדה למסקנות הבאות:

יש להימנע ככל שניתן מהטלת מחויבויות נוספות לביצוע עסקאות בנגזרים, משום שמחויבויות כאלה יוצרות עקום ריבית המשקף את עקום הנגזרים ולא את עקום מחיר הכסף; עם זאת להערכת המשתתפים הפער בין שני העקומים אינו גדול, למרות המשבר העולמי.

יש לנסות ולקדם את פיתוח שוק הכסף, ובפרט את מסגרות האשראי הבין-בנקאיות לתקופות ארוכות של עד שנה. לשם כך מתכוונים חברי הוועדה לערוך סדרת מפגשים עם נציגי ניהול הנכסים וההתחייבויות של כל אחד מהבנקים התורמים, מפגשים שיתואמו על ידי נציגי חדרי העסקאות. ובהשתתפותם.

  1. שמחה הציגה נתונים שהופקו ממערכת מידע אשר פותחה בבנק ישראל לצורך מעקב אחר ציטוטי התלבור. מהנתונים עולה כי מידת העמידה של התורמים במחויבות הציטוטים השתפרה משמעותית במחצית הראשונה של 2009, ורמתה גבוהה די צורכה. הוועדה מדגישה כי בתחילת החודש הוכנס במערכת הרויטרס שינוי מיכוני: ציטוטי הבנקים נשמרים עתה לתחילת יום העסקים הבא, ומחויבות זמני הציטוט, בין השעות 10:00 ועד 17:00, כפי שקבעה הוועדה, נשמרת באופן אוטומטי. במקביל לזאת פיתחה חברת רויטרס מערכת התרעות: בשעה 10:30 ניתנת התרעה על אי עדכון של ריבית אחת לפחות מתוך שמונה הריביות לתקופות השונות ובשעה 11:00 - התרעה במקרה של פער חריג בין הציטוט של הבנק לבין הממוצע התיאורטי הזמני. באחריות נציגי הבנקים התורמים להימנע מקבלת התרעות אלו.
  2. הוועדה מבקשת לקבל חוות דעת של המשרד האחורי (back-office) של הבנקים התורמים לגבי הכללים המומלצים על ידם למקרה שימי קביעת התשלום ו/או הריבית המשתנה לתקופה הבאה הם ימים שבהם לא נקבעת ריבית התלבור.
  3. נציגי "ברקליס" הגישו בקשה להצטרף לרשימת הבנקים התורמים תוך שהם מקבלים על עצמם את כל הכללים והמחויבויות, כפי שקבעה הוועדה. הוועדה החליטה לאשר בקשה זו, והיא תיכנס לתוקף ב-17 באוגוסט 2009.
  4. שניים מן הבנקים התורמים - HSBC ו"דויטשה בנק" - העבירו את פעילות חדרי העסקאות שלהם ללונדון, ולכן (משיקולים של סודיות), לא מסרו לבנק ישראל את נתוני העסקאות כפי שהם מתבקשים. לכן לא ניתן לבחון את ההתפתחות היקף הפעילות בשוק התלבור על בסיס המידע הקיים כעת. נציג HSBC ינסה לברר את עניין הסודיות.

נוסף על כך בודקים חברי הוועדה אפשרות להשיג נתונים על היקף העסקאות המתבצעות בין בנקים זרים, כדי לשפר את המעקב השוטף אחר התפתחות השוק הכולל.​​

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/11/2022