הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 9/2/09

סיכום ישיבת ועדת תלבור מיום 9/2/09

חברי הוועדה: שרון לביא, הראל קורדובה, גניה דה מאיו ורועי שטיין
אורחים: מיכל רוט-לוי, גיא פישר ואהרון נבון

  1. בעקבות הרה-אירגון שעבר בנק ישראל בחודשים האחרונים חלו מספר שינויים בתפקידי הבנק ובמסגרת זו נציגו, רועי שטיין, משתייך כיום לחטיבת המחקר בתחום של שוק ההון. על כן, הוחלט כי יתווסף לוועדה נציג מחטיבת השווקים בבנק ישראל, גניה דה מאיו.
  2. רועי הציג נתונים שהופקו ממערכת מידע אשר פותחה בבנק ישראל לצורך מעקב אחר ציטוטי התלבור. מהנתונים עולה כי מידת העמידה של התורמים במחויבות הציטוטים השתפרה במעט אולם עדיין אינה גבוהה דיה. ניתן לציין לרעה בעניין זה את המחויבות של בנק דיסקונט אשר לא הופיע במערכת הרויטרס 17 ימים בשנת 2008 ואיחר בכניסה הראשונה 47 ימים (ציטט לראשונה לאחר 11 בבוקר). שאר הבנקים החסירו בממוצע חמש פעמים בשנת 2008 ואיחרו כ-15 פעמים. הוועדה מעוניינת להדגיש כי זמני הציטוט כפי שנקבעו על ידי הוועדה הם בין השעות 10:00 ועד 17:00 ועל התורמים להקפיד גם על מחויבות זו. ועדת ריבית התלבור תמשיך ותעקוב אחר הציטוטים ותשקול נקיטת סנקציות נגד גופים שלא יעמדו במחויבותם באופן עקבי.
  3. בנק ישראל קיבל את נתוני עסקאות בנגזרי הריבית מבוססי התלבור לשנת 2008 מכל הבנקים התורמים והנתונים הכוללים, כפי שהתחייב במכתב הבקשה לקבלת הנתונים, מתפרסמים לציבור (ראה נספח 2). על בסיס נתונים אלו נקבעה מחדש רשימת הבנקים התורמים שתתפרסם (בתוך 30 יום - באמצע חודש מרץ) במסך הרויטרס המציג את ציטוטי הבנקים ואת ריביות התלבור. בנספח לתרשומת זו מוצגת הרשימה החדשה, לעיונכם.
  4. אחד המשתתפים בפגישה הציע להוסיף מחויבות חדשה לביצוע עסקאות בין הבנקים התורמים - (ONIS) Over Night Index Swap 3 Month. מחויבות זו תגרום לכך שריבית המצוטטת לשלושה חודשים (ובהתאם לכך גם לטווחים הארוכים האחרים) תושפע באופן חזק יותר מהריבית הקצרה והציפיות להתפתחותה. כך, רמת האמינות של ריביות התלבור תגבר בקרב הלקוחות ותתאפשר קביעת מסגרות אשראי כפונקציה של ריבית התלבור. יחד עם זאת, עלו מספר ספקות לגבי מחויבות חדשה זו ובמיוחד על רקע התקופה המשבירית שבה אנו נתונים. בתקופה זו, עולות סוגיות רבות בעולם לגבי השוני בין שוק הכסף לשוק הנגזרים, שמתבטא בתמחור שונה של הריביות - ולכן ישנו קושי אמיתי בהוספת מחויבות המקשרת בין שוק הכסף (הלוואות פיקדונות ל-ON) לבין שוק הנגזרים. הוחלט על המשך דיון בהצעה זו בפגישת הוועדה הבאה ועד אז נתעניין בחוות דעתם של נציגי הבנקים התורמים.
  5. סוכמו מספר נושאים נוספים העומדים על סדר היום:

מחויבות הבנקים התורמים בקשירת עסקאות (בטווח הזמן 11:30-12:00) - כאשר בנק תורם מקבל מספר פניות בו זמנית לביצוע עסקה, כפי שהוגדה על ידי הוועדה, הוא מחויב לענות לכול הפניות באותו הציטוט1. במקביל לזאת הבנק רשאי לשנות את הציטוטים וכל הפניות החדשות יתבצעו על הריבית החדשה.

הוועדה מדגישה כי בימים שבהם אין קביעת ריבית לא מתבצע פיקסינג ואין העברת תשלומים.

תקלות מהותיות - חישוב הריבית כפי שנקבע על ידי הוועדה יתבצע על חמישה ציטוטי בנקים תורמים לפחות. במידה ויש פחות מחמישה ציטוטים (המופיעים במסך של הרויטרס), הריבית הקובעת לא תיקבע באופן אוטומטי על ידי מערכת הרויטרס והיא תתפרסם עד סוף היום באחריות חברי הוועדה.

מוצע לחייב את המפיץ המידע המרכזי (רויטרס) לעקוב אחר ציטוטים של הבנקים התורמים ולפנות לאנשי הקשר של הבנקים במידה ומתעוררת בעיה, כפי שהוגדרה על ידי הוועדה.

ישנן תקלות טכניות רבות במערכת הרויטרס וציטוטי הבנקים לא נקלטים במסך. הוחלט כי תיקבע פגישה עם נציגי רויטרס שבמהלכה נציגי הוועדה יתארו את הבעייתיות של תקלות אלו ונבקש פתרונות בטווחי זמן סבירים.


___________________________________________
 1 זאת, בשונה מהתשובה של הוועדה בעקבות התלונה שהתקבלה לגבי אי הסכמה לבצע עסקה מצד דויטשה בנק (ראו אי-מייל שנשלח בתאריך 4/12/08). התשובה שניתנה בעקבות התלונה מבוטלת והמחויבות המקסימלית, בהתאם לזאת, הינה 350 מיליון ₪ (במידה וכל הבנקים התורמים פנו לבנק תורם ספציפי).


נספח 1

 

 רשימת הבנקים המצטטים את ריבית התלבור שאושרו ע"י ועדת ריבית התלבור

 

 The list of quoting banks that are approved by the "Telbor Interest Rate Committee"

 

רשימה זו תיכנס לתוקף בתחילת חודש מארס 2009.

 

נספח 2

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/11/2022