דירוג סיכון האשראי - כרטיס הביקור של המשק הישראלי בעולם

 

תקציר:

דירוגי סיכון אשראי משקפים הערכה של חברות הדירוג לגבי היכולת והנכונות של מדינות וחברות המנפיקות איגרות חוב סחירות לעמוד בהתחייבויותיהן במלואן ובמועדן. דירוג האשראי של מדינה מתייחס לאיגרות החוב שהממשלה מנפיקה, ובכך מהווה גבול עליון לדירוג ההנפקות במטבע חוץ של גופים במגזר הפרטי באותה מדינה.
ההישג של ישראל בתחום הדירוג, עליה בשלוש רמות בתוך שבע שנים (מ- 1988 ועד 1995) ושמירה על דירוג זה במחצית השניה של שנות התשעים , אינו רגיל בקרב המדינות המדורגות. רק שתי מדינות מלבד ישראל, אירלנד ופורטוגל, עלו שלוש רמות דירוג מעל מקומן ב- 1988

קישור לקובץ