השפעת קרנות גידור על היציבות הפיננסית

תקציר:

לפי אומדנים שמרניים של הפורום ליציבות פיננסית (FSF), גוף מתאם של רשויות הפיקוח במדינות המפותחות, פועלות כיום למעלה מארבעת אלפים קרנות גידול והן משקיעות הון עצמי המסתכם ב-400 עד 500 מיליארדי דולרים. למרות הגודל המרשים של אומדן זה, הוא קטן ביחס לסך כל ההון של משקיעים מוסדיים במדינות המפותחות, העולה על 20,000 מיליארדי דולרים.
בתנאי שוק רגילים, פעילות קרנות גידור אינה גורם המערער את יציבות השווקים; נהפוך הוא: פעילותן עשויה לתרום ליעילותם ולנזילותם של השווקים וכך, במשך הזמן, להשפיע לחיוב על התפתחותם.

 

קישור לקובץ