נגזרי שוק השקל-מטבע חוץ - הערוץ מעבר לדלפק והמידע הגלום בו

תקציר:

המידע הנגזר מהשוק מסייע בהסבר התנהלות שער החליפין, תנועות ההון של המגזר הפרטי ושל תושבי חוץ וחשיפתם וכן מסייע בחיזוי הפעילות בשוק שקל-מט"ח. רמת הפעילות במכשירים השונים (עסקות פורוורד ואופציות) עלתה עלייה חדשה בתחילת שנת 2002, בעת הפיחות החד בשער החליפין. הפעילות של תושבי חוץ מאופיינת בריכוזיות גובהה: בתקופה הנסקרת ביצעו עשרה גופים פיננסיים גדולים 87% מיתרת הפוזיציה למכירת מט"ח עתידית של מגזר זה ו - 83% מיתרת הפוזיציה לרכישת מט"ח עתידית.

 

קישור לקובץ