נתונים שוטפים

 

תקציר:

נתונים שוטפים (נתוני בנק ישראל): הריבית על מקורות הבנק, אמצעי תשלום M1, המדד המשולב לבחינת מצב המשק, סך כל האשראי במשק C3, המירווחים הפיננסיים של הבנקים, הציפיות לאינפלציה והאינפלציה בפועל , השקעות תושבי חוץ בישראל, תנועות ההון נטו למשק, החוב החיצוני נטו של המשק, משקל החוב הממשלתי, יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל, התפתחות שער החליפין של סל המטבעות.

קישור לקובץ