נתונים שוטפים

 

תקציר:

נתונים שוטפים המוצגים כגרפים על נושאים שונים: הריבית של מקורות בנק ישראל, אמצעי התשלום-M1, המדד המשולב לבחינת מצב המשק, סך כל האשראי במשקי C3, המרווחים הפיננסיים של הבנקים, הציפיות לאינפלציה והאינפלציה בפועל, השקעות תושבי חוץ בישראל, תנועות ההון נטו למשק, החוב החיצוני נטו של המשק, משקל החוב הממשלתי, יתרות מטבע חוץ בבנק ישראל, התפתחות שער החליפין של סל המטבעות.

קישור לקובץ