עיקרי ההודעות והפרסומים של בנק ישראל בחודשים האחרונים

תקציר:

עיקרי ההודעות והפרסומים של בנק ישראל בחודשים האחרונים: נושאים חברתיים: עובדים זרים בישראל, מדיניות שכר המינימום בישראל, קצבאות  הילדים בישראל בהשוואה בין-לאומית. מדיניות כלכלית: יעדי אינפלציה בישראל ובעולם, גירעון הממשלה בישראל והוצאותיה בהשוואה למדינות האיחוד האירופי, השפעת אימוץ כללי התקן האירופי על דירוג האשראי של ישראל, החוב הממשלתי במחצית השנייה של שנות התשעים, החוב החיצוני של ישראל ביוני 2000, התפתחותם של כלי מדיניות הריבית בעשור האחרון התפתחות הפיקדונות במטבע חוץ של המגזר העסקי הישראלי בארץ ובחו"ל, התפתחות מחזורי המסחר בשוק איגרות החוב הממשלתיות והמק"ם בבורסה לניירות ערך בתל אביב ומחוצה לה בין השנים 1993 ו-2000. בנקאות: השוואה בין-לאומית של עמלות הבנקים, הלוואות לדיור שיינתנו בריבית משתנה יבוצעו בהסתמך על בסיס בלתי תלוי חיצוני ולא על פי הריבית התעריפית של הבנק, השירותיים הבנקאיים באינטרנט. נושאים שונים: השינוי המבני בתעשייה והשלכותיו על שוק העבודה, סקירות ודוחות שפורסמו.

 

קישור לקובץ